Обявление за конкурс за длъжността "Директор" на Художествена галерия - Добрич

ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и

Заповед  № 1307/09.11.2018 г. на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ДОБРИЧ

 

Място на работа – Художествена галерия – Добрич /ХГ – Добрич/

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в ХГ – Добрич

Правоотношението с директора е срочно за срок от 5 години, съгласно  чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – теория на изкуствата, изобразително изкуство; Професионален опит – 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса

Защита на концепция за дейността и развитието на ХГ – Добрич за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

Заявление за участие

Документ за самоличност (копие)

Документ за трудов стаж (копие)

Професионална автобиография

Документ за завършено образование (копие)

Свидетелство за съдимост

Медицинско  свидетелство  (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

Концепция за дейността и развитието на ХГ – Добрич за 5-годишен период, подробно разработена за първата от тях. Обемът на концепцията е до 10 стр. Предава се в 7 екземпляра, всеки от които подписан от кандидата.

 

Концепцията съдържа:

а/анализ и оценка на състоянието и дейността на ХГ – Добрич, основни проблеми на функционирането й;

б/тенденции и възможности за развитието на ХГ като културно-просветен и научен институт и мястото му в националната музейна мрежа;

в/цели, приоритетни области и очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на ХГ - Добрич, както и пътища за постигането им;

г/мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове; научно-изследователска, образователна и популяризаторска дейност на ХГ;

д/етапи за реализация на концепцията.

 

Забележка:

Всички екземпляри на концепцията се поставят в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик. Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждането на самия конкурс.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявлението си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“,          ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник, Бюро по труда и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

V. Други условия

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в стая  № 320 в сградата на Община град Добрич за запознаване.

 

 

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.15° C предимно ясно
Нагоре