Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за реда и условията за работа и устройство на Общински фонд "Стимулиране на родители с висше образование"

Документът е публикуван на 21.02.2019 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за реда и условията за работа и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ за срок от 21.02.2019 г. до 25.03.2019 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От група общински съветници от ПП ВМРО-БНД

 

Относно: Приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Правилника за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ на Община град Добрич се определят органите, реда и условията за финансово стимулиране на родители на новородено/осиновено дете, които са завършили висше образование.

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника.

С Решение № 45-6 от 29.01.2019 г., Общински съвет град Добрич даде съгласие да бъде създаден Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ в Община град Добрич. С него се предвижда да бъдат стимулирани родители на новородено/осиновено дете, които са завършили висше образование. На същото заседание, Общински съвет взе решение за създаване на временна комисия, която да изработи и предложи на Общински съвет град Добрич Правилник за работата на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“, в срок от 30 дни, след влизане в сила на решението.

Съществените моменти в новият нормативен акт са следните:

Според чл. 3, ал. 1 от Правилника, дейността на Общинският фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ ще се ръководи от  Комисия. Съставът ще бъде от 3 (трима) общински съветници, избрани от Общински съвет за срока на мандата и от 2 (двама) представители на общинската администрация, определени от Кмета на Община град Добрич.

Съгласно чл. 3, ал. 2 Комисията предоставя доклад и финансов отчет за своята дейност, за изтеклата финансова година пред Общински съвет град Добрич, през месец януари на следващата година.

В чл. 4, ал. 1 от Правилника е предвидено средствата за Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ да се осигуряват от:

 

 1. Бюджета на Община град Добрич, след решение на Общински съвет град Добрич;
 2. Дарителски и благотворителни кампании;
 3. Други източници.

 

В чл. 12 от Правилника е предвидено, че право да кандидатстват за Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“  имат  родители на новородено/осиновено дете, които отговарят на следните условия:

            1. Родителите на новороденото/осиновено дете да имат завършено висше образование към датата на подаване на Заявлението-декларация.

2. Родителите да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич не по-малко от 1 (една) година, считано от датата на подаване на Заявлението-декларация.

3. Родителите на новороденото/осиновено дете да имат непрекъснати здравно- осигурителни права към датата на подаване на Заявлението-декларация за отпускане на еднократната финансова помощ.

4.Да нямат задължения към Община град Добрич към датата на подаване на Заявлението-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ.

 Според чл. 11 родителите има право на еднократна финансова помощ за новородено дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца – социална услуга, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение, както и приложени мерки за закрила – настаняване извън семейството по реда за Закона за закрила на детето и Правилника за неговото приложение и не са му отнети или ограничени родителските права.

 Чл.  13 от Правилника определя размера на еднократната финансова помощ за всяко новородено/осиновено дете, чиито родители отговарят на условията , както следва:

 

-           За първо общо дете – 500 лева

-           За второ общо дете – 700 лева

-           За трето и всяко следващо общо дете – 1000 лева

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника.

С приемането на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ на Община град Добрич се цели привличането и задържането на семейства с висше образование.  Младежите, които отиват в други градове да получат своето висше образование да се завърнат в град Добрич след неговото завършване.  Повишаване на мотивацията на младите да завършват висше образование. Очакванията са след въвеждането на нормативният акт семейства, които са останали да работят в по-големите градове след завършването на висшето си образование да се завърнат в Добрич.

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

 Според направените предварителни и прогнозни финансови разчети, необходимите средства за дейността на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ и за прилагането на Правилника са в размер на 30 000,00 лева до 31.12.2019 г. Първоначалните средства ще бъдат осигурени от Бюджета на Община град Добрич, след неговата актуализация.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“  на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА), свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

            На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

            На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование“  на Община град Добрич.   

            Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 25.03.2019 г.

 

5. Предварителна оценка на въздействието към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

Институция: Община град Добрич

Нормативен акт: Създаване на общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование”

За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода: НЕ

Дата: 21.02.2019 г.

Контакт за въпроси: Тихомир Маринов

Телефон: 0882/123-866

 1. Дефиниране на проблема:

След завършването си на средно образование в град Добрич голяма част от младежите отиват да учат във Висши учебни заведения в други градове и чужбина. След като ги завършат много малка част от тях се завръщат в Добрич. По този начин възрастовата група на лица между 19  и 40 години е най-малка. Има голям недостиг на кадри с висше образование в публичния и частният сектор.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Лицата, които са напуснали град Добрич нямат стимул да се върнат след завършването на висшето си образование и да създадат семейство. В настоящите правилници и наредби не са включени решения за решаване на проблема.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Не са изготвяни последващи оценки на въздействието на проекта на акт.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

 1. ЦЕЛИ: Да се завърнат и привлекат в град Добрич повече лица, завършили висше образование.

 

 1. Идентифициране на заинтересованите страни:

Работодатели в публичния и частния сектор, лица завършили висше образование.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

 1. Варианти на действие:

Вариант: Без действие – При този вариант, младежите които желаят да получат висше образование ще напускат град Добрич в посока други градове и чужбина. Нямат допълнителен стимул да се завърнат обратно след като завършат.

Вариант: Приемане на правилник Приемане на Правилник за организацията,   реда и работата на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование” – При този вариант ще има регламентиран допълнителен стимул към лицата, завършили висше образование, да се завърнат в град Добрич, да създадат и отглеждат деца.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.

 1. Негативни въздействия:

Негативни действия от създаването на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование” не се очакват.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

    6.    Положителни въздействия: В град Добрич ще се завърнат и ще бъдат привлечени повече хора с висше образование, които да създадат семейства и да отглеждат деца. Ще повлияе положително и на раждаемостта.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

 1. Потенциални рискове:

Не се дефинират потенциални рискове от създаването на  Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование”.

 

………………………………………………………………………………………………….

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали

х Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не засяга съществуващи регулаторни режими.

9. Създават ли се нови регистри?

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

Да. Създава се регистър на децата и техните родители, получили финансова помощ по реда на Правилника

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

х Актът засяга пряко МСП

☐  Актът не засяга МСП

☐  Няма ефект

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

х  Не

12. Обществени консултации: На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование“  на Община град Добрич.   

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

х  Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност:                                          

Тихомир Маринов,

Председател на временна комисия по изготвяне на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование”

Дата:

Подпис:

 

 

 

 

            Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното  

 

 

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

            Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК:

 1. Приема Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“  на Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.
 2. Утвърждава следните образци на документи, които са свързани с прилагането на нормативния акт, а именно Заявление-декларация и Декларация-съгласие за обработване на лични данни.
 3. Първоначалните средства за упражняване дейността на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“   в размер на 30 000,00 лева да бъдат осигурени от Бюджета на Община град Добрич, след неговата актуализация.
 4. Избира Комисия в състав:

1. ................................. общински съветник - председател

2. ................................. общински съветник

3. ................................. общински съветник

4. ................................. общинска администрация

5. ................................. общинска администрация

 

 1. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона действия в изпълнение на горепосочените решения.

 

ВНОСИТЕЛИ:

 1. ТИХОМИР МАРИНОВ                                                           

  Председател на Временната комисия за изработване на              

  Правилник за реда и условията за работата и устройство

  на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“

  ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ

  Общински съветник от ПП ВМРО-БНД

 

Заявление

Декларация съгласие

Правилник

 

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
8.5° C ясно небе
Нагоре