Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в Детска градина "Щурче"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28.02.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 60 /21.02.2019 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче”“ в състав:

 

Председател: Снежа Георгиева Вачева - Димитрова - Главен експерт “Предучилищно образование” в Дирекция “Хуманитарни  дейности”, Община град Добрич

 и членове:

1. Живка Маринова Трифонова - старши учител

2. Златинка Кирчева Великова - старши учител

със задача:

да проведе събеседване с кандидатите за длъжността учител в Детска градинаа № 12 „Щурче”.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

 

  1. Галя Христова Костадинова

      2. Илияна Иванова Димова

      3. Диана Георгиева Карагеоргиева

      4. Марияна Георгиева Балева

      5. Павлина Йорданова Иванова

      6. Радослава Златкова Георгиева

      7. Светлана Милева Манева

      8. Невена Генчева Савева

      9. Емилия Димитрова Димитрова

     10. Севдалина Давидова Асенова

    

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график, с изключение на:    

 

      1.  Светлана Милева Манева,

 което я изключва от класиране.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

1.Илияна Иванова Димова              - 75 точки

       2. Радослава Златкова Георгиева     - 62 точки

       3. Марияна Георгиева Балева           - 61 точки

      4. Галя Христова Костадинова          - 60 точки

      5.  Невена Генчева Савева                 - 55 точки

      6. Павлина Йорданова Иванова        - 45 точки

      7. Диана Георгиева Карагеоргиева   - 45 точки

      9. Емилия Димитрова Димитрова    - 33 точки

    10. Севдалина Давидова Асенова       - 29 точки

                                       

 

Комисията предлага на Директора на Детска градина №12 „Щурче“ да  сключи трудов договор с Илияна Иванова Димова на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Заповед на кмета на Добрич относно работата на Дневните центрове на територията на града

03.08.2020

  ЗАПОВЕД №1073 Град Добрич, 03.08.2020 г.    На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с влошената...

Заповед на кмета на Добрич относно работата на Дневните центрове на територията на града
ВИЖ ДОБРИЧ
25° C разкъсана облачност
Нагоре