Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за срок от 05.03.2019 г. до 22.04.2019 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Мая Димитрова – зам.-председател на  ПК „ПУКИЕ” и

Зорница Михайлова – председател на  ПК „ЗОРК”

 

 

    Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С решение № 2-2 от 24 ноември 2015 година на Общински съвет град Добрич бе приет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Приемането на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Обн. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018 г. и последно изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019 г., налага настоящото предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

  1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение.

 

Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация, в съответствие с действащото законодателство.

Приетият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество отменя действащия до 19 януари 2018 г. Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което налага и промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


         Промяната в нормативната база налага следните изменения и допълнения в действащия Правилник:

§1.  Чл. 9, ал. 1, т. 3 се изменя по следния начин (текстът „по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменя с текста „по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“):

 

Чл. 9. (1) Правомощията на председателя на Общински съвет се прекратяват предсрочно при:

  1. ……………………….
  2. ……………………….
  3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

                                 

§2.  Чл. 18, ал. 2, т. 11 се изменя по следния начин (текстът „по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменя с текста „по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“):

 

Чл. 18. (1) …………………………………….

             (2) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

  1. ……………………….
  2. ……………………….

……………………….

11.  при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

§3.  В ГЛАВА ДЕСЕТА – ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов Параграф 6:

 

Параграф 6. Навсякъде в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация вместо „Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ да се чете „Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.

С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

 За прилагането на предложените изменения и допълнения на Правилника не са необходими допълнителни финансови и други средства.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на интернет страницата на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 22.04.2019 година.

 

  1. Предварителна оценка на въздействието.

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Община град Добрич

Нормативен акт: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода: НЕ

Дата: 05.03.2019 г.

Контакт за въпроси: Мая Димитрова

Телефон: 0896 735 454

  1. Дефиниране на проблема:

Приемането на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Обн. ДВ. бр. 7 от 19 януари 2018 г. и последно, изм. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019 г., налага настоящото предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

  1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Отмяната на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и приемането Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество налага и промяна в подзаконовите нормативни актове.

 

  1. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Отмяната на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и приемането Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество налага и промяна в подзаконовите нормативни актове.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Не са изготвяни последващи оценки на въздействието на проекта на акт.

2. Цели: Вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Всички граждани на Община град Добрич.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Вариант: Без действие – Вътрешната нормативна база няма да съответства на законодателството.

Вариант: С промяната в Правилника вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.

5. Негативни въздействия:  Не се очакват.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия: Вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

7. Потенциални рискове: Няма потенциални рискове.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

 х Ще се повиши

☐ Ще се намали

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не.

9. Създават ли се нови регистри?

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

Не.

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

☐  Актът не засяга МСП

х  Няма ефект

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

х  Не

12. Обществени консултации: На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

     На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 22.04.2019 година.

 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

х  Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност:                               Мая Димитрова, Зам.-председател на ПК „ПУКИЕ“

 

Дата:

 

 

Подпис:

 

 

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

   Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗМСМА, и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК:

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

§1.  Чл. 9, ал. 1, т. 3 се изменя по следния начин: „влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“

 

§2.  Чл. 18, ал. 2, т. 11 се изменя по следния начин: „при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.”

 

§3.  В ГЛАВА ДЕСЕТА – ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов Параграф 6:

 

Параграф 6. Навсякъде в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация вместо „Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ да се чете „Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно закона действия.

 

 

 

 

 

 

Вносители:    ……………………….

                        /Мая Димитрова- зам.-председател на ПК„ПУКИЕ”/

 

 

                        ……………………….

                        /Зорница Михайлова- председател на  ПК „ЗОРК”/

 

 

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
8.15° C ясно небе
Нагоре