Обява за свободно работно място за длъжността "Соц. работник" в ЦНСТДБУ 1, 2

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – обявява едно свободно работно място за длъжността” Социален работник”

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Социални услуги

1.2. Цел на длъжността: - оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и НПО; установява и поддържа връзка със семейства и близки. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането, настаняването и изписването на детето. Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата, според изискванията на действащата  нормативна уредба. Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на детето.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър” или  „ Магистър”

1.4. Област на специалността, по която е придобито образованието – Завършена образователна степен бакалавър/магистър, в професионална област: социални, стопански, правни или педагогически науки

1.5. Години професионален опит:  с предимство е опит при работа в системата на социалното подпомагане ;

1.6. Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ЦНСТДБУ

ж.к „Дружба 3“ №57 всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 16:00 часа, телефон за  контакти : 058/601 401

4. Срок за подаване на документите - 05.04.2019 г. до 15.00 часа.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраният  кандидат  ще бъде сключен трудов договор: на основание чл.67, ал.1, т.1,във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.08° C предимно облачно
Нагоре