Обявление за длъжността "Старши счетоводител" в дирекция "Бюджет и финанси"

Обявление

 

            Община град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността „Старши счетоводител“, дирекция „Бюджет и финанси“.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Осчетоводяване на счетоводни документи и съставяне на вътрешни документи; изготвяне на досиета за разходи, съгласно изискванията на СФУК; Изготвяне на справки, осигуряващи счетоводна информация, необходима на ръководството на Общината, други звена в общинската администрация и изисквана от други организации.

            1.1. Цел на длъжността: Да отразява вярно, точно, прецизно и задълбочено счетоводните операции, спазвайки принципите и изискванията на Закона на счетоводството.

             1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше, степен „Бакалавър“;

             1.3. Професионално направление – икономика;

             1.4. Професионален опит: най-малко 2 години трудов стаж като счетоводител;

             1.5. Допълнителни изисквания: Компютърни умения.

            За предимство ще се счита опит в бюджетното счетоводство.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

              2.1. Заявление за участие (свободна форма);

             2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

              2.3. Автобиография;

              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

              2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.

 3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт ЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

       4. Краен срок за подаване на документите: 27.03.2019 година включително.

       5. Етапи на подбора:

              5.1. Допускане по документи;

             5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

  Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.67° C предимно ясно
Нагоре