Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла "Първи юни"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 14.02.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 3 / 08.02.2019 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“ в състав:

 

Председател: Нели Желева  -  гл. експерт „Човешки ресурси

и членове:

1. Д-р Д. Петрова   - гл. експерт „ДХД“

2. Д. Лазарова  - педагог  в детска ясла №6

3. З. Долашкова  – мед .сестра в детска ясла №6

 

До събеседване  за длъжността  са допуснати:

  1. Светлана Николова Савова
  2. Румяна Христова Куманова
  3.  

Комисията оцени качествата на явилите се кандидатките въз основа на

представените  документи  и  проведеното събеседване ,като зададе  пет –формулирани

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален

Формуляр за проведено събеседване –/Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на

 всеки от членовете на комисията, нанесени в оценъчната карта за окончателния резултат

от проведеното събеседване /Приложение №2  към Протокола /веднага след

приключването му. Максимален брой точки е 75.

 

1. Румяна Христова Куманова – 98 точки

2.Светлана Николова Савова – 76точки

            

     

Комисията предлага на Директора на Детска ясла №6 „Първи юни“ да сключи трудов

договор с класирания участник  Румяна Христова Куманова на основание чл.67, ал.1, т.1

от Кодекса на труда, във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя.

       

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

 

Актуално

Съобщение

15.09.2021

Община град Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по улица „Любен Каравелов“. От 16 септември ще се ремонтира десния тротоар по улицата в частта от улица „Кирил и Методий“ до улица...

Съобщение
ВИЖ ДОБРИЧ
27.63° C предимно облачно
Нагоре