Напредък на дейностите изпълнявани по Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич

На 29.12.2016 г. беше подписан Административен договор за предоставян на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016г.) по Проект:  „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – фаза 1“ . Проекта е по процедура BG16M1OP002-1.006 по „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „  Околна среда 2014-2010“

Стойност на проекта:  114 901 132,20 лв. с ДДС

Безвъзмездна финансова помощ: 86 227 183,30 лв. без ДДС

Собствен принос:  9 602 093,53 лв. без ДДС

Продължителност на проекта :   36 месеца от датата на влизане в сила на ДБФП

 • Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/:   предвижда се пълна реконструкция и разширение на  съществуващата ПСОВ за 111 798 екв.жители – 92500 + 19300 индустрия
 • Линейната част е разделена на 3 Лота :
 • ЛОТ 1 – предвижда изграждане на канализационни колектори с дължина 6,46 км и съпътстващ водопровод 4,33 км;
 • ЛОТ 2 – предвижда реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 45,600 км
 • ЛОТ 3 – предвижда реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 29,800 км
 1. Изпълнено СМР към 28.02.2019 г.
 1. По ДОГ-57/29.05.2017 г.

ПСОВ – Изпълнител: Обединение „Гис Аква БГ“  

Извършвани строително монтажни работи , както следва:

 • Подобект №1 „Входна шахта с преливник и бай-пас“ – Извършена водна проба;
 • Подобект №2 „Сграда груби и фини решетки“ – Завършени дейностите по част Архитектура.
 • Подобект №3 „Аериран пясъкомаслозадържател“ – Завършена част СК. Извършена водна проба;
 • Подобект №6 „ПРУ2“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект №6.2 „Бай пас на биологично стъпало“ – Не са извършвани дейности;
 • Подобект №7 „Камера за плаващи към ПРУ“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект №8 „Смесителна и разпределителна камера към биобасейни“, Подобект №9 „Биобасейни“ – Приключени дейностите по част СК. Извършват се монтажните работи. Монтирани са парапети и скари. Монтирани са 5 от 6 бъркалки. Монтирана е аерацията на 25%. Монтират се и въздуховодите.
 • Подобект №8.1 „Събирателна шахта за сурова вода и РАУ към Селектор“ – Подпират се съществуващите канали за РАУ и сурова вода към ББ, за да се извърши изкопа на новото съоръжение.
 • Подобект №11 „ВРУ3“ – Завършени са монтажните работи на съоръжението;
 • Подобект №14 „Камера за плаващи към ВРУ“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект №15 „Радиален контактен резервоар“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект №15 „РУ на контактен резервоар“ – Демонтирана е старата пасарелка;
 • Подобект №17 „Реагентно стопанство за дефосфатизация и дезинфекция“ – Продължават монтажните работи по оборудването;
 • Подобект №21 – „ПС за ПУ“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект №22 „Помпена станция за РАУ и ИАУ (шнекови помпи) – Подготвят се леглата за новите шнекови помпи. Изпълнява се новата инсталация в сградата;
 • Подобект №23 „УУИАУ“ –Приключени са дейностите;
 • Подобект №25 „Метантанкове“, Подобект №26 „Стълбищна клетка към Метантанкове“, Подобект №24 „Технологична сграда със сгъстители, механично обезводняване и обслужване на метантанкове“ – Монтира се армировката за купола на МТ1. Конструкцията на стълбищната клетка е над к+0,00. Положена е канализацията под плочата на к+0,00 на Подобект №24.
 • Подобект №28 „Помпена станция към утайкоуплътнител и силоз“ – Не са изпълнявани дейностите;
 • Подобект №29 „Газхолдер“ – Завършено е съоръжението.
 • Подобект №31 „Цех за утилизация на биогаз“ –Не сa изпълнявани дейности;
 • Подобект №33 „Черпател за калови води, филтрат, битови и дренажни води от площадката – Не са извършвани дейности;
 • Подобект №34 – „ПС за калови води, филтрат, битови и дренажни води от площадката“ – Продължаватдейностите по саниране на сградата;
 • Подобект №38 – „Административна сграда“ – Не са извършвани дейности;
 • Подобект №39 – „Сграда въздуходувки“ – Разрушен е старият канал за РАУ. Излети са два подпорни фундамента за въздуховодите.
 • Подобект №42 „Портиерна“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект „Съществуващи газхолдери“ – Не са изпълнявани дейности.
 • Подобект „Площадкови комуникации“ – Подменена е тръбата между двете шахти за РАУ. Изпълняват се всички технологични тръбопроводи около Подобект 17 и Подобект №28.

Обобщен прогрес за целия обект – 72,11% ;

Към настоящия момент няма закъснение по работния график на изпълнителя.

 1. По ДОГ-52/12.05.2017 г.– Изпълнител: „Хидрострой“ АД

- В момента работят – 13 екипа

- Изпълнено СМР дo 28.02.2019 г. – 43452 м.- 95,34 %  от целия обем

- Необходимо изпълнение по график до 28.02.2019 г. – 41479 м.

- Работи се точно по обявените в графика улици

- Закъснение според графика – няма.

 1. По ДОГ-71/07.07.2017 г. - Изпълнител: ДЗЗД „ Добротица 2016“

- В момента работят – 9 екипа

- Изпълнено СМР дo 28.02.2019 г. - 27377 м.- 91,87 %  от целия обем

- Необходимо изпълнение по график до 28.02.2019 г. – 28233 м.

- Работи се по обявените улици в графика.

- Закъснение според графика – 13 дни.

 1. ДОП-78/04.07.2018 - ЛОТ 1 – Изпълнител: ДЗЗД "Свежест 2018".

- Изпълнителят изработи и предаде на Възложителят работните проекти съгласно заданията на Възложителя.

- Към момента проекта се съгласува в инстанции

19.03.2019 г.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.95° C ясно небе
Нагоре