Обявление за длъжността "Директор" на Детска ясла № 5 „ Пролет”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1  от Кодекса на труда и Заповед  № 365 / 25.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич

 

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ЯСЛА  № 5 “Пролет“

 

Място на работа – Детска ясла № 5 „ Пролет”

 

Характер на работа – Ръководи дейностите по постигане целите на Детската ясла, предоставяне качествена грижа за децата до три годишна възраст в съответствие с утвърдените критерии, стандарти и наредби.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

 1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 2. Професионално направление:
 • „Медицина и фармация”, Специалност – „медицина”, „медицинска сестра”;
 • „Обществено здраве”; Специалност – „акушерка”.
 1. Професионален опит – 1 година трудов стаж;

Допълнителни изисквания:

Да притежават организационни умения, отлични познания на действащото законодателство, свързано с дейността; способност да планират, организират и контролират работата си; способност да работят в екип и да ръководят екип; способност да анализират информация, да я синтезират и да представят резултатите; да познават особеностите на целевата група и техните характеристики, да имат практически опит в работата с деца.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в два етапа:

a/ Допускане по документи;

б/ Писмен изпит – тест;

в/ Интервю

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.
 2. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на действащото законодателство, нормативната уредба, действаща в областта на детските ясли и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността директор на детска ясла.
 3. Оценяването на кандидатите се извършва с оценъчна карта, с оценки по пет степенна скала, от всеки член на комисията.     

  Комисията оценява кандидатите, участвали в интервюто, по следните критерии:

 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основни нормативни актове и наредби  при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор” на детска ясла/;
 • Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и окончателни резултати, способност за решаване на възникнали проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното решаване/;
 • Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/;
 • Комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умение за   мотивиране и  убеждаване.

   

  ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Кмета на Община град Добрич за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография /европейски формат/;
 3. Документ за завършено образование /копие/;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка;
 5. Медицинско свидетелство /оригинал/;
 6. Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/.

  Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

  При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

   

  ІV. Място и срок за подаване на документите:

  Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община град Добрич, ул. „България” № 12, Център за услуги и информация, тел. 058/ 600 001, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч., в срок до 27.04.2019 г. включително.

  Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

   

   

   

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.52° C облачно
Нагоре