Обява за свободно работно място за длъжността Младежки работник в МЦ "Захари Стоянов"

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК

(по чл. 68, ал. 1, т. 3 - по заместване)

 

Описание на длъжността:

Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа -  разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта.

Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

Младежкият работник ще има за задача да формулира и изпълнява мини проекти, допринасящи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината.

Да защитава интересите и правата на младежите. Да стимулира участието на младежите в общността, неправителствените организации и община Добрич. Да развива способностите на младите хора при вземане на решения, свързани с обществения живот на град Добрич.

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Да са младежи до 29 ненавършени години към 30.04.2019 г. включително;

Висше образование  - завършена образователна степен бакалавър или магистър;

Владеене на английски език – ниво B1 или не по-малко от 350 учебни часа;

Да не са осъждани.

 

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство:

Участие като доброволец;

Участие в младежки и/или неправителствени организации;

Иницииране на младежки инициативи;

Участие в реализиране на проекти;

Добри компютърни умения;

Добри комуникативни умения.

 

Начин на извършване на подбора:

Проверка на документите.

Интервю.

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 1 работно място.

 

Документи за кандидатстване:

Заявление по образец;

Декларация по образец;

Автобиография по образец;

Копие на документ за самоличност;

Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;

Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);

Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 

Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за владеене на английски език;

Актуална снимка.

 

Място за подаване на документи:

Общински младежки център „З.Стоянов”, пл. „Стария орех” № 1, гр. Добрич.

Краен срок за подаване на документи

До 16.00 часа на 30 април 2019 г., включително.

 

Място за провеждане на интервю с кандидатите

Общински младежки център „З.Стоянов”, пл. „Стария орех” № 1, гр. Добрич.

 

Дата за провеждане на интервю с кандидатите

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

Обявяване на резултатите

Интернет страница на Община град Добрич.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.27° C ясно небе
Нагоре