Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Соц. работник" в ЦНСТДБУ 1, 2

Днес, 10.04.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 37 / 08.04.2019 г. на директора на ЦНСТДБУ и ЦОП 2 в състав:

Председател: Галина Неделчева – специалист социална услуга в ЦОП 2

 и членове:

1. Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

Росица Василева – Атанасова    – психолог  в ЦОП 2

Галина Димитрова  – социален работник  в ЦНСТДБУ

Христина Дичева  – психолог  в ЦНСТДБУ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник  в ЦНСТДБУ 1,2

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

- Елена Димитрова Нейчева

- Виктория Славчева Митева

- Весела Илиева Иванова

- Галина Георгиева Петрова

- Гиновела Севдалинова Косева

- Заличени лични данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679

- Валентина Димитрова Георгиева

- Лиляна Панайотова Стоянова

- Евелина Христова Градинарова- Нейчева

- Михаил Михайлов Петров

- Александрина Иванова Иванова

- Георги Симеонов Йорданов

- Махмуд Неждетов Махмудов

- Сузан Сервет Садък

- Галя Маринова Минчева

    

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

 

Кандидатите са оценени както следва:

- Елена Димитрова Нейчева – 113 точки  

- Гиновела Севдалинова Косева – 93 точки

- Валентина Димитрова Георгиева – 73 точки

- Виктория Славчева Митева - 71 точки

- Александрина Иванова Иванова - 70 точки

- Галина Георгиева Петрова – 68 точки

- Евелина Христова Градинарова- Нейчева  - 61  точки

- Лиляна Панайотова Стоянова – 33 точки

-  Весела Илиева Иванова – 25 точки

- Заличени лични данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679- 25 точки

- Сузан Сервет Садък- 25 точки

- Галя Маринова Минчева – 25 точки

 

На събеседване не се явиха: Михаил Михайлов Петров, Георги Симеонов Йорданов и Махмуд Неждетов Махмудов

Комисията предлага на Директора на ЦНСТДБУ 1,2 да сключи трудов договор с Елена Димитрова Нейчева  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.87° C предимно ясно
Нагоре