Обявление за 2 свободни работни места за длъжността "Библиотекар" в Регионална библиотека "Дора Габе"

Обявление

 

Регионална библиотека „Дора Габе” град Добрич обявява две свободни работни места за длъжността „Библиотекар”.

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Библиотечно-библиографска и информационна дейност.

1.2. Кратко описание на длъжността: Познава и спазва нормативните актове, инструкции, правила и други, отнасящи се до изпълняваната библиотечно-библиографска и информационна дейност; участва в дейности по: набавяне, организация, съхранение, опазване и ползване на библиотечните фондове; изгражда и поддържа библиотечно-библиографски и информационно-търсещи системи: каталози и картотеки в традиционен и електронен вид; осъществява библиотечно-библиографско и информационно обслужване на ползвателите на библиотеката; поддържа отчетна и технологична документация; осъществява културни, образователни, информационни и квалификационни прояви. Участва в комисии и работни групи по определени проблеми; планира и отчита дейността си.

     1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър” или ”Магистър” с образователно-квалификационна степен по библиотечно-информационни науки.

     1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Специалности с професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки", професионална квалификация, придобита във висше училище,обучението, по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл.

     1.5. Години професионален опит: Професионалният опит и владеене на чужди езици е предимство

     1.6. Допълнителни изисквания: Добра компютърна грамотност.

      Необходими документи за кандидатстване:

      2.1.   Заявление за участие (свободна форма).

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация.

      2.3.   Автобиография.

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в Регионална библиотека „Дора Габе“, ул. Независимост № 7, гише Регистрация всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа.

Лице за контакт: Веселина Божинова. Телефон за контакти: 058/602 544

     4. Срок за подаване на документите: 23 май 2019 година включително.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи 27 май 2019г. Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван  на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg и на електронната страница на Община град Добрич.

    

     5.2. Събеседване.

     Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 29 май 2019 г. от 10,00 часа в зала 200 на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

 

С избраните кандидати ще бъдат сключени трудови договори, както следва:

  1. Постоянен на основание  Чл. 67. (1) т.1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ
  2. За заместване на служител, който отсъства от работа на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

05.07.2022

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и Министър Борислав Сандов подписаха днес договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ по Програма „Опазване на околната...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.67° C разкъсана облачност
Нагоре