Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Младежки работник" в МЦ "Захари Стоянов"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 08.05.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № РД-15-56 / 30.04.2019 г. на директора на Общински младежки център „З.Стоянов” в състав:

Председател: Неделчо Кирчев  - гл.счетоводител

и членове:

1. Мариела Рачева - организатор

2. Нели Желева – гл.експерт „Кадрова политика” към ДХД

3. Николай Николов – младежки работник,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността младежки работник в Общински младежки център „З.Стоянов”.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1 Надежда Красимирова Димитрова

2. Албена Бориславова Богданова

3. Евелин Диянов Русев

4. Даниела Едуардова Николова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

1 Албена Бориславова Богданова- 82 точки

2. Евелин Диянов Русев.– 67 точки

3. Даниела Едуардова Николова – 66 точки

4. Надежда Красимирова Димитрова – 24 точки

 

Комисията предлага на Директора на Общински младежки център „З.Стоянов” да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Албена Бориславова Богданова на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

Като резерва комисията предлага Евелин Диянов Русев.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.63° C ясно небе
Нагоре