Допуснати до участие в конкурса за длъжността "директор" на ДЯ №5 "Пролет"

П Р О Т О К О Л

№ 1

 

 

от заседание на Комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса за заемане на длъжността „директор” на Детска ясла № 5 „Пролет“ в Община град Добрич, обявен със Заповед № 365 от 25.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич

 

Днес, 09.05.2019 г., комисия в състав:

 

Председател:            Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич

Членове:

1. Дияна Борисова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

2. Д-р Бисерка Пачолова – общински съветник в Община град Добрич, член на ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика“;

3. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

4. Фатма Капитанова – юрисконсулт в Община град Добрич,

 

определена със заповед № 586 от 09.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич:

 

І. Констатира, че в срока за подаване на заявленията до 30.04.2019 г., определен в заповед № 365 от 25.03.2019 г., са подадени 4 броя заявления за участие в конкурсната процедура. Няма подадени заявления след посочения срок.

Кандидатитe подали заявления в предвидения срок са:

1. Стоянка Петрова, заявление вх. № 94С-00-362/08.04.2019 г.  

2. Миглена Григорова, заявление вх. № 94М-00-345/11.04.2019 г.

3. Ваня Тодорова, заявление вх. № 94В-00-221/19.04.2019 г.

4. Мария Боянова, заявление вх. 94М-00-371/23.04.2019 г.

 

ІI. Разгледа постъпилите в Община град Добрич заявления на кандидатите и придружаващите ги документи за участие в конкурса, с цел да прецени дали кандидатите са представили всички необходими документи в съответствие с т. 9 от Заповед № 365 от 25.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич  и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Детска ясла № 5 „Пролет“ и дали те удостоверяват посочените в раздел III Изисквания към кандидата за заемане на длъжността.

ІІI. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Стоянка Петрова

2. Миглена Григорова

3. Ваня Тодорова

4. Мария Боянова

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, мястото и часа на провеждане на втори етап от конкурса – писмен изпит - тест.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
12.49° C разкъсана облачност
Нагоре