Окончателни резултати от събеседване за длъжността "директор" на Художествена галерия - Добрич

Днес, 15.05.2019 г. комисия назначена със заповед №522/23.04.2019 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД на Община град Добрич;

и членове:

1. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Десислава Дикова – Старши експерт в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Министерство на културата;

3. Добри Добрев – директор на РИМ -  град Добрич;

4. Гл. ас. д-р Игор Лазаренко – директор на РИМ -  град Варна;

5. Д-р Николай Тодоров - директор на РИМ -  град Силистра;

6. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

 

проведе конкурс за избор на Директор на Художествена галерия - Добрич. Конкурсът се проведе по защита на Концепция за дейността и развитието на ХГ, град Добрич и събеседване с кандидата за длъжността Директор на ХГ, град Добрич.

До събеседването за длъжността е допуснат:

1. Недко Василев Недков

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи, защитената концепция и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса. Председателят на комисията запозна кандидата с реда на провеждане на конкурса и в негово присъствие бяха отворени пликовете с концепцията.

След защитата и проведеното събеседване, всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в карти - Приложение №1 (приложени към протокола).

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

След попълване на оценъчните карти и сумирането на резултатите, окончателния резултат от конкурса за директор на Художествена галерия - Добрич е както следва:

1. Недко Василев Недков -  299 точки

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи споразумение по чл. 107 в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда с кандидата, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

Настоящият протокол за резултатите от проведения конкурс се съставя в три еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за конкурсната комисия, третият – за Министерство на културата.

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

05.07.2022

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и Министър Борислав Сандов подписаха днес договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ по Програма „Опазване на околната...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.63° C разкъсана облачност
Нагоре