Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "библиотекар" в РБ "Дора Габе"

Днес, 27.05.2019 г. в 09.00 часа в зала 200 на Регионална библиотека  „Дора Габе”– Добрич, съгласно Заповед № 05/13.05.2019 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

Членове:1.Галя Маринова Гочева – Главен библиотекар, направление ББИО

              2. Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

              3. Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител

Комисията проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за обявени две свободни работни места за длъжността „Библиотекар” в Регионална библиотека „Дора Габе”

Комисията констатира следното:

За длъжността са подали документи петнадесет кандидати.

 

Комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати, по реда на постъпване на заявленията:

Красимира Жечева Димитрова

Галина Стефанова Златева

Росица Лазарова Лазарова

Мария Димитрова Григорова

Кремена Стефанова Кирова

Светлана Иванова Господинова

Магдалена Иванова Иванова

Искрен Гришев Абаджиев

Детелина Руменова Костадинова

 

Недопуснати кандидати, поради неспазено изискване на чл.29 от Закона за обществените библиотеки

1. Христо Димитров Станев

2. Марияна Стефанова Георгиева

3. Силвия Атанасова Иванова

4. Невена Генчева Савева

5. Ивелина Василева Георгиева

6. Елисавета Йорданова Бонева

 

ЗОБ Чл. 29. На длъжност библиотекар в регионална библиотека могат да се назначават лица, които притежават:

1. висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки";

2. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл;

3. средно образование с професионална квалификация "библиотекар".

Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 29 май 2019 г. от 10,00 часа в зала 200 на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

Кандидатите да се явят на посоченото място в 10.00 часа с документ за самоличност и оригинал на дипломата за завършено образование за справка.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
17.04° C ясно небе
Нагоре