Обява за свободно работно място за длъжността "счетоводител, ЗАС" в ДГ №7 "Пролет"

Детска градина № 7 „Пролет“ обявява свободно работно място за длъжността  „Счетоводител, ЗАС” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – ръководи, организира, контролира и отговаря за финансово – счетоводна, административно-стопанска дейност и материалната база на ДГ.

1.2. Цел на длъжността – осъществява цялостната счетоводна отчетност на детската градина. Следи за спазването на финансовата дисциплина. Изготвя финансовите отчети и всички необходими справки, извлечения, обосновки и др. Осъществява дейностите по направления ТРЗ, личен състав, деловодство, архивиране. Участва в подготовката и провеждането на обществените поръчки. Следи за правилното и точно водене на задълженията за наеми и консумативи на наемателите. Осигурява необходимата информация на директора по отношение на областите на дейността си. Съхранява и опазва имуществото на детската градина, отговаря за него; снабдява институцията с всички необходими материали, основни средства и хранителни продукти; извърша касови операции и отговаря за тях в определените срокове.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше - бакалавър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалности от направление икономика.

1.5. Години професионален опит – професионалният опит по специалността и/или сходна професия и/или длъжност се счита за предимство

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност, познаване на нормативната база, касаеща бюджетната и финансова дейност, работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност и обработката на трудовите правоотношения и работните заплати, умения за изготвяне на текстови материали по текущи отчети и обработка на данни. Да притежава чувство за отговорност, комуникативност, лоялност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.   Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 7 „Пролет“, ж.к. „Добротица“ № 16,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.Тел. за контакти: 058/602 367. Лице за контакт: Бонка Иванова, директор ДГ №7 „Пролет“, тел. 0884 311 400.

4. Краен срок за подаване на документите – до 14:00 часа на 11.06.2019 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.06° C ясно небе
Нагоре