Обява за свободно работно място за длъжността "главен уредник" в Художествена галерия гр. Добрич

Художествена галерия град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Главен уредник”.

       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – изобразително изкуство, теория на изкуствата; Професионален опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство - 2 години в съответното професионално направление, отговарящо на тематичния обхват на колекциите на галерията;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 Като предимство се счита:

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Добра компютърна грамотност.

1.2. Кратко описание на длъжността:

Работи за осъществяване на галерийното дело в областта на събирателската, фондова, научно-изследователска, експозиционна и популяризаторска работа, съгласно Закона за културното наследство и наредбите в областта на музейното дело.

Спазва нормативните разпоредби.

Отговаря за определени фондове в ХГ и извършва научната им обработка.

Отговаря за съхранението, опазването и състоянието на творбите в постоянна експозиция.

Подготвя необходимата документация за идентификация на новопостъпили творби.

Участва в изготвяне в експозиционни документи - тематични структури, тематико-експозиционни планове и др.

Участва в съставянето на различни видове картотеки, свързани с художествения фонд.

Участва в уреждането на изложби, оказва методическа помощ при уреждане на художествени изложби извън ХГ.

Участва в разработването на проекти за финансиране в областта на културата.

        2.  Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие

Документ за самоличност за справка

Документ за завършено образование (копие)

Професионална автобиография

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско  свидетелство  (представя се при първоначално постъпване на работа)

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в Художествена галерия – Добрич, ул. България 14, Главен счетоводител,

 от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа.

Лице за контакт: Златинка Георгиева. Телефон за контакти: 058/602215

     4. Срок за подаване на документите: 14 юни 2019 година включително.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи на 17 юни 2019 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван  на електронната страница на Художествена галерия – Добрич - http://dobrichgalley.org

 и на електронната страница на Община град Добрич.

     5.2. Събеседване.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
13.36° C разкъсана облачност
Нагоре