Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община град Добрич

I. ОБЩИ ДАННИ

 

1. Население към 31.12.2018 г. (в регистрите на служба ГРАО)

 

Население на общината

Настоящ адрес

1.1. Население на общината (общо)

89806

1.2. Момчета до 19 г.

8996

1.3. Момичета до 19 г.

8495

 

2. Брой деца и ученици по възрастови групи към 31.12.2018 г. (в регистрите на служба ГРАО)

 

2. Общ брой деца

17491

2.1. Деца от 0 до 7 г. включително

6080

2.2. Деца и ученици от 8 до 14 г. включително

7007

2.3. Деца и ученици от 15 до 19 г. включително

4404

 

3.Данни за мрежата от училища и детски градини

 

Име на Детската градина / училището

Населено място

Вид

Брой

 

 

 

 

2-4 г.

5 г.

6 г.

1.

ДГ №7 „Пролет“

гр. Добрич

Общинска

60

34

24

2.

ДГ № 8 „Бодра смяна“

гр. Добрич

Общинска

75

48

24

3.

ДГ № 9 „Пчеличка“

гр. Добрич

Общинска

57

43

25

4.

ДГ № 10 „Слънчице“

гр. Добрич

Общинска

77

22

49

5.

ДГ № 12 „Щурче“

гр. Добрич

Общинска

52

17

26

6.

ДГ № 17 „Първи юни“

гр. Добрич

Общинска

78

30

34

7.

ДГ № 18 „Дора Габе“

гр. Добрич

Общинска

68

35

21

8.

ДГ № 20 „Радост“

гр. Добрич

Общинска

77

40

27

9.

ДГ № 23 „Звездица“

гр. Добрич

Общинска

127

55

65

10.

ДГ № 24 „Приказен свят“

гр. Добрич

Общинска

63

40

41

11.

ДГ № 25 „Весела“

гр. Добрич

Общинска

88

32

30

12.

ДГ № 26 „Звънче“

гр. Добрич

Общинска

55

42

30

13.

ДГ № 27 „Славейче“

гр. Добрич

Общинска

120

65

33

14.

ДГ № 32 „Зорница“

гр. Добрич

Общинска

103

38

58

 

Общ брой деца в детски градини – 2128

 

 

1100

541

487

 

 

Училище

ПГ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ОбУ „Йордан Йовков“

15

20

16

22

20

27

22

19

26

14

 

 

 

ОУ „Никола Вапцаров“

25

21

23

23

23

20

22

16

 

 

 

 

 

ОУ „Панайот Волов“

33

25

38

30

36

50

38

22

 

 

 

 

 

ОУ „Стефан Караджа“

16

14

22

25

39

25

30

26

 

 

 

 

 

ОУ „Хан Аспарух“

0

60

39

49

53

47

40

46

 

 

 

 

 

ОУ „Христо Смирненски“

25

24

37

37

34

34

32

42

 

 

 

 

 

ОУ „Христо Ботев“

35

64

66

63

68

66

61

50

 

 

 

 

 

СУ „Димитър Талев“

0

63

68

83

75

83

63

66

27

24

46

36

23

СУ „Св. Климент Охридски“

21

115

107

111

115

132

107

112

70

64

47

62

48

СУ „Любен Каравелов“

0

47

48

62

58

69

67

57

27

26

19

19

15

СУ „Петко Р. Славейков“

24

93

120

136

127

109

108

112

25

27

23

17

26

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

0

69

96

118

116

107

99

80

35

33

26

53

51

ПМГ „Иван Вазов“

0

 

 

 

 

23

28

28

77

56

73

48

57

ЕГ „Гео Милев“

0

 

 

 

 

 

 

 

156

150

132

143

145

ПГ по Ветеринарна медицина

0

 

 

 

 

 

 

 

27

20

25

26

26

ПГ по Аграрно стопанство

0

 

 

 

 

 

 

 

38

44

34

28

48

Финансово-стопанска гимназия

 

 

 

 

 

 

 

 

105

94

79

91

114

ПГ по ТОЛП

 

 

 

 

 

 

 

 

71

75

91

35

32

ПГ по Туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

79

69

95

85

80

ПГ по ТС

 

 

 

 

 

 

 

 

21

24

8

24

18

Спортно училище

0

 

 

 

 

15

25

21

24

19

26

27

18

ОБЩО:

194

615

680

759

764

807

742

697

808

739

724

694

701

 

4. Данни за деца от специализирани институции/социални услуги, на които се предоставят социални услуги в общността или социални услуги от резидентен тип

 

Институция/социални

Услуги

Общ брой на

настанените / ползващите социални услуги деца

Данни за включването

в образование

Брой     настанени

деца/лица, невключени в образование - причини

Училище /ДГ

Брой деца/

ученици

ЦНСТДМБУ

42

училище

42

0

ЦНСТДМУ

16

училище

15

1 незрящ

ДМСГД-ДНЕВНА ГРИЖА

67

детска градина

32

20-тежки увреждания

ДМСГД

67

училище

14

0

ЦОП към БЧК

17

училище

16

0

 5. Данни за обхват и посещаемост на децата и учениците  за учебната 2018 / 2019 г.

 

Брой необхванати 5годишни и 6годишни деца на територията на общината

0

Брой деца в задължителна училищна възраст, необхванати в

системата на училищното образование

0

 

Брой деца и ученици, нередовно посещаващи училище

56

Брой ученици, отпаднали от системата на училищното образование

42

 

На ниво училище/детска градина

Институциите в образователната системата на територията на Община град Добрич осигуряват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и с доставчиците на социални услуги.

През учебната 2018/2019 г. в системата на предучилищното и училищното образование в Община град Добрич функционират 14 детски градини и 17 общински училища, от кито 6 основни, 1 обединено, 5 средни, 2 профилирани гимназии, 2 професионални гимназии, 1 спортно училище; 3 частни училища и 4 професионални гимназии към МОН.

 В отговор на необходимостта от предоставяне на подкрепа за личностно развитие в условията на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията, в училищата са  предприети мерки  за намаляване на отсъствията на учениците с цел обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес, за превенция за ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

В детските градини се прилагат мерки, като: поддържане на качество на възпитателно-образователния процес, добра кадрова обезпеченост като условие за доверието на родителите, привличане на родителите като партньор в организиране на дейностите и в осъвременяването на дидактичната и игрова база, съдействие в осигуряването на подкрепата за личностно развитие.

В училищата ежедневно се контролира присъствието на учениците в час, като отсъствията се регистрират в дневник.

Сред важните фактори за привличане и задържане на децата в училище е работата в екип. От учителите в сътрудничество с педагогическия съветник, психолог, логопед, ресурсен учител, се очаква да консултират, съветват и съдействат за получаване на необходимата психологическа подкрепа и психо-социална рехабилитация.

Ясно изразена от училищните ръководства е необходимостта от системна работа с родителите на техните възпитаници с оглед приобщаването им към училищния живот. В този смисъл сред родители и общественост се разясняват взаимните ползи от образователната интеграция на децата от етническите малцинства, от интегрираното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, на ученици с физически и ментални увреждания. С родителите се работи по посока на по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес и преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.

В училищата от Община град Добрич се провеждат тематични инициативи по различни модули: обсъждания по въпросите за интеграцията на ниво училищно настоятелство;  консултации по различни учебни предмети и допълнителни занимания с деца, чийто майчин език не е български; беседи и разговори с учениците с намалена успеваемост и допускащи неизвинени отсъствия, работа по проекти и др.

Училищните ръководства ежеседмично обсъждат на свои заседания възникнали проблеми, като привличат за съдействие училищния психолог или педагогическия съветник, ресурсните учители, класните ръководители и учителите медиатори. Данните за учениците в риск от отпадане се събират в ИСРМ.

На ниво училище стратегията за привличане и задържане на децата и учениците неизменно включва и: целодневна организация на обучението в I-V клас; осигуряване на безплатна закуска за учениците от І-ІV клас /плод и млечни изделия/; провеждане на класни и училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната общност; организиране на летни занимания на училищна територия.

На ниво община

Анализът на констатираните данни при осъществени проверки сочи, че 33,7% от отпадналите от училищата в Добрич ученици са от семейства, които често се местят; 40,3% са от бедни семейства; 8,2% не живеят с родителите си, а 22,2% са с разведени родители или от непълно семейство. Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище“ и комплексното действие на причините – икономически /ниски доходи, нисък жизнен стандарт, лоши битови условия, безработица/; свързани със семейната среда /отглеждане на деца в непълни семейства, ниско образователно равнище на родителите/; образователни /ниска степен на училищна готовност, трудно усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на училище/ Община град Добрич работи в тясно сътрудничество с отделните институции, в това число и в рамките на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. За целта представители на Общината участват в сформираните от началника на РУО Добрич екипи за обхват по определените от кмета на Община град Добрич три района на компетентност в града и реализират дейности по обхващане в образователната система на идентифицирани деца и ученици в задължителна училищна възраст, необхванати в образователната система; по идентифициране на ученици в задължителна училищна възраст, отпаднали от училище, както и на деца и ученици в риск от отпадане. Едновременно с това общинска администрация администрира Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ), като извършва необходимите действия по проверка и актуализиране на адресните регистрации на незаписаните и отпадналите деца и ученици от образователните институции; актуализира районите за обхват; извършва обработка на учениците в риск, подадени от директорите на образователните институции и всички необходими действия по изпълнение на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

С оглед повишаване информираността на младите хора за достъпа им до качествено образование и за възможностите за избор на професия Община град Добрич и Сдружение „Кандидатстудентска борса“ продължават всяка година да осъществяват традиционната среща между кандидат студенти от Добрич и региона и висшите учебни заведения от страната, по време на която млади хора получават консултации и съвет от специалисти от висши училища, образователни организации и фирми за възможностите, които имат за образование и реализация.

Със същата цел Община град Добрич продължи да реализира и Панорамата на средните училища, като през 2017 г. срещна училищата и бизнеса с младите хора, за да подпомогне техния избор за образование и кариерно развитие, а през 2018 г. представи училищната мрежа в града по нов и атрактивен начин – чрез щандове на открито и демонстрации на придобитите знания и умения, изпълнени от самите ученици.

Своята дейност продължават и кариерните консултанти, които от началото на 2018 г. работят към ЦПЛР. Само в рамките на изминалата година те реализираха 46 обучения по програмата за кариерно ориентиране; 37 ролеви игри; 99 индивидуални консултации, 57 тренинги и 65 дискусии по тематични филми, в които участваха общо 1434 ученици от училищата на Добрич.

       С цел приобщаване на децата и пълноценното им участие в образователния процес Община град Добрич работи успешно и по проект „Заедно учим, творим и играем“ към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който обхваща 184 деца и ученици от ОУ „Христо Смирненски“, Обединено училище „Йордан Йовков“ и ДГ 32 „Зорница“.  Чрез тематичните летни училища и разнообразните училищни и извънучилищни форми /часове, отворени врати, изложби, посещение на културни прояви и образователни екскурзии/ проектът насърчава общуването на децата в мултикултурна среда, а чрез   проведените обучения, семинари и кръгли маси повишава и квалификацията на преподавателите в тези образователни институции.

Към Община град Добрич работят и:

 • Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която осъществява и координира социално-педагогическата дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетните лица и инициира и реализира програми за противодействие на противообществените прояви, както и
 • Общински съвет и Превантивно-информационен център по наркотични вещества, които събират, съхраняват и анализират информация на общинско равнище по проблема „НАРКОМАНИИ”; осъществяват превантивни дейности и програми; създават и поддържат актуална база данни за възможностите за лечение и рехабилитация; организират образователни и информационни кампании, срещи, конкурси, хепънинги и др. иновативни събития и работят по ранно откриване на проблемна употреба, мотивиране за лечение и намаляване на рисковете и вредите от употребата на наркотични вещества и по създаването на устойчива и дългосрочна програма за първична превенция на злоупотребата с психоактивни вещества и изграждане на активно позитивно отношение към здравословния начин на живот.

 

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Данни за включването на децата и учениците във форми за развитие на интересите и потребностите.

 

Училище

Ученици, включени в ЦОУД за учебната 2018/2019 г.

Ученици, включени в училищни форми за развитие на интересите

Ученици, включени във форми за развитие на интересите по проекти към МОН

Брой ученици, включени в извънучилищни форми за развитие на интересите

Брой групи

Брой ученици

Брой групи

Брой ученици

Брой групи

Брой ученици

Брой групи

Брой ученици

ОбУ „Йордан Йовков“

4

75

5

69

6

60

0

0

ОУ „Никола Вапцаров“

5

112

7

56

5

43

0

1

ОУ „Панайот Волов“

4

97

13

190

6

70

0

0

ОУ „Стефан Караджа“

8

160

4

69

9

141

3

47

ОУ „Хан Аспарух“

9

200

11

209

5

84

0

0

ОУ „Христо Смирненски“

5

121

11

90

2

11

3

28

ОУ „Христо Ботев“

7

160

12

147

0

0

27

230

СУ „Димитър Талев“

14

320

6

167

15

200

5

100

СУ „Св. Климент Охридски“

11

241

27

350

2

8

30

406

СУ „Любен Каравелов“

13

286

5

100

1

4

0

0

СУ „Петко Р. Славейков“

12

272

10

150

21

280

0

480

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

13

306

20

386

18

227

3

30

ПМГ „Иван Вазов“

0

0

0

0

20

200

6

42

ЕГ „Гео Милев“

0

0

11

200

16

130

0

0

СпУ „Г. Раковски“

0

0

0

0

0

0

0

0

ПГ по Ветеринарна медицина

0

0

5

71

2

38

4

6

ПГ по Аграрно стопанство

0

0

4

5

0

0

2

2

ПГ ТОЛП

0

0

4

60

0

0

0

0

ПГ ТС

0

0

0

0

0

0

0

0

ПГ Туризъм „П. К. Яворов“

0

0

15

180

15

180

0

0

ФСГ „В. Левски“

0

0

16

200

0

0

0

0

ОБЩО:

105

2 350

186

2 699

143

1 676

83

1 372

 

Анализ на данните

На ниво училище

В училищата в Община град Добрич са създадени условия за удовлетворяване интересите, желанията и потребностите за личностно израстване и реализация на децата и учениците в свободното от учене време. Съществуват условия за изява и участия в конкурси, конференции, олимпиади, спектакли, състезания, празнични програми, изложби, открити занимания и др. С успех се реализират извънкласни форми, като вокални и танцови групи, куклено-театрални студия, арт работилници и др., за които има много добра материална база. В извънучилищни форми са обхванати 5 747 ученици в 412 групи, а 4 048 участват в групи по проект „Твоят час”. 1 372 от учениците развиват своите интереси в извънучилищни форми за изкуство /танци, пеене, изобразително изкуство и др./ и различни видове спорт.

Като силни страни в реализирането на форми за развитие на интересите и потребностите на децата и учениците от общинските училища могат да бъдат посочени следните:

 • работата по проекти;
 • осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата чрез организиране на различни конкурси и училищни инициативи;
 • участие в общински, областни и национални състезания и олимпиади;
 • осигуряване на подходящи условия за творчески и спортни занимания в свободното от учебни занимания време и през ваканционните дни, като заниманията са насочени към следните групи ученици: деца и ученици с дарби за подпомагане на тяхното развитие и постигане на високи резултати на олимпиади, конкурси и състезания; деца и ученици с проблемно поведение /в това число и с наложени санкции/ за преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната среда; деца и ученици в риск за стимулиране тяхното обучение и личностното им развитие; деца и ученици със специални образователни потребности за социална адаптация и за тяхното обучение и личностното им развитие;
 • повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 • развитие на уменията за учене, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.

От направеното проучване сред училищата от Община град Добрич следва, че са осигурени необходимите ресурси за реализиране на формите за развитие на интересите и потребностите на учениците. Училищата разполагат с:

 • висококвалифицирани педагогически кадри;
 • добра материално-техническа база – обзаведени стаи за провеждане на дейности по интереси при целодневна организация на учебната дейност, компютърни кабинети, читални и интернет достъп, актова зала, зали с интерактивни дъски и мултимедийни проектори, физкултурни салони и спортни площадки за провеждане на състезания и турнири;
 • осигурена безопасна и сигурна среда – жива охрана, пропусквателен режим, външно и/или вътрешно видео наблюдение.

В три от общинските училища в град Добрич /ОУ „Й. Йовков“, ОУ „П. Волов“ и ОУ „Хан Аспарух“/ посочват слаби страни и затруднения в осигуряването на необходимите ресурси за развитие на интересите и потребностите на своите ученици. В ОУ „Хан Аспарух“ липсва физкултурен салон, което препятства развитието на спортните заложби и принуждава учениците да посещават извънучилищни форми за спорт. Проблемите в другите две основни училища са свързани с предоставянето на специализирани кабинети, както и на нови високи и безопасни заграждения на спортните площадки. Като потребност училищните ръководства открояват и необходимостта от дофинансиране на участието на техните възпитаници в национални и международни олимпиади, конкурси и състезания.

 

На ниво община

 

За развитието на младите таланти в град Добрич работят близо 100 студии, школи, курсове, клубове и формации в сферата на изкуството. Община град Добрич подпомага  инициативите и изявите на децата и младите хора на наши и международни сцени. Едновременно с това тя реализира и подпомага много събития, които им дават възможност да изявят своя талант:

 • цикъла концерти „Музиката – ваятел на детската душа“;
 • шоу-конкурса „Мини Мис и Мини Мистър”;
 • Общински конкурс за карикатура ”Смешното в училище в карикатури” на МЦ - Добрич, Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения” на РИМ – Добрич и в-к „Добруджанска трибуна”; Национален конкурс за рисунка - дигитална живопис и графика „Моята България” на МЦ - Добрич;  Фестивал на талантите; Международен младежки конкурс „Фолклор без граници”;  Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, Областен конкурс рецитал „За да я има България“;
 • цикъла „Дарования” – съвместно с Ротари клуб  Добрич;
 • джаз- и поп-рок концертите, които Община град Добрич осъществява в рамките на Културния си календар, в това число и празничните концерти на 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, и на 25 септември – Ден на град Добрич;

Важен акцент в общинската политика за децата, учениците и младите хора е и приобщаването на подрастващите към активен двигателен режим и здравословен начин на живот. С тази цел:

 • Всяка година Община Добрич съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа“ организира Общинския етап на Ученическите игри, като традиционно в състезанията се включват над 130 отбора с близо 1 300 състезатели.
 • От 2018 г. Община град Добрич залага в спортния си календар отбелязването и на Световния ден на предизвикателството, което организирана съвместно с ММС, Българска асоциация „Спорт за всички“ и ОП „Спортни имоти“, както и кампанията NowWeMOVE България  по повод на Европейския ден на спорта в училище.
 • С финансовата и организационна подкрепа на Община Добрич продължава да се провежда и  Лекоатлетическият турнир „Лекоатлетите на Добруджа“.

Насърчаването на учениците с високи постижения е част от стратегията за по-високо ниво на образование и инвестиране в интелектуалния капитал на обществото.  Затова с особено внимание се осъществява Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. С нейната реализация се насърчават творческите, научните и спортните заложби и потребности на учениците чрез еднократно финансово подпомагане или едногодишни стипендии. Само през 2018 г. Община град Добрич подпомогна еднократно 36 ученици, а стипендии получиха 8 ученици. Две от децата, показали постижения в различни сфери, са подпомогнати, както еднократно, така и със стипендия.

От 2016 г. в Община град Добрич е основан фонд , който подпомага финансово талантливи деца и деца с изявени дарби чрез целеви средства, осигурени от Общинския бюджет.

 

 

 

 1. Данни за деца и ученици в риск  според МКБППМН;

 

2.1 Деца без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени, в т.ч с родители в чужбина

184

2.2 Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво

друго нехуманно или унизително отношение или наказание във или извън семейството им

10

2.3 Деца в опасност от увреждане на физическото, психическото,

моралното, интелектуалното и социалното развитие

10

2.4 Деца, извършили насилие

25

 

       3. Данни за деца и ученици в риск

 

Училище

ПМГ "Ив. Вазов"

ОбУ "Й. Йовков"

СУ "П.Р. Славейков"

СпУ "Г. Раковски"

СУ "С. Талев"

ФСГ "В. Левски"

ОУ "Н. Вапцаров"

ОУ "Хр. Ботев"

ОУ "Хан Аспарух"

ПГ Техника и строителство

СУ "Л. Каравелов"

ОУ "П. Волов"

ОУ "Ст. Караджа"

ПГ Аграрно стопанство

СУ "Св.  Св. Кирил и Методий"

СУ "Св. Кл. Охридски"

ОУ "Хр. Смирненски"

ПГ Ветеринарна медицина

ЕГ "Гео Милев"

ПГТ "Пейо Яворов"

ПГ ТОЛП

2.1 Деца без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени, в т.ч с родители в чужбина

0

85

0

0

17

0

0

0

0

0

0

10

3

4

18

212

0

20

12

34

33

2.2 Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание във или извън семейството им

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

4

0

0

2.3 Деца в опасност от увреждане на физическото, психическото, моралното, интелектуалното и социалното развитие

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

3

0

5

2.4 Деца, извършили насилие

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

2

0

0

2

0

1

 

 

 

 

 

4. Данни за деца и ученици със специални образователни потребности  данни към 31.12.2018 г.

 

3.1 Общ брой на децата и учениците със специални образователни

потребности, които се обучават в детски градини по чл. 35 и в училищата по чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното образование

381

От общия бройпо т.3.1– с ресурсно подпомагане от РЦПППО

225

3.2. Общ брой на децата и учениците със специални образователни

потребности, които се обучават в ЦСОП  гр. Добрич

85

3.3 Деца и ученици със сензорни увреждания

11

3.4 Деца и ученици с множество увреждания

17

3.5 Деца и ученици с интелектуални затруднения

75

3.6 Деца и ученици с езиково-говорни нарушения

55

3.7 Деца със специфични нарушения на способността за учене /дислексия,

дисграфия, дискалкулия/

62

3.8 Деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър

20

3.9 Деца с емоционални и поведенчески разстройства

16

От всички деца и ученици със СОП – брой на децата и учениците с

необходимост от интензивна грижа и подкрепа

54

 

 

5. Данни за деца и ученици с изявени дарби  данни за уч. 2018 / 2019 г.

 

5.1 Деца с постижения в областта на науката

326

5.2 Деца с постижения в областта на спорта

636

5. 3 Деца с постижения в областта на изкуството

475

 

Изведени проблеми

 

На ниво училище

Учителите в училищата от Община град Добрич познават и използват в своята пряка работа различните видове обща подкрепа за личностно развитие, по смисъла на чл. 178, ал.1 от ЗПУО. След систематизиране на наличната информация за децата и учениците в началото на учебната година, те откриват първите признаци на затруднения в ученето у всяко дете или силните му страни в конкретна област на знанието, спорта или изкуствата. Организират преподаването съобразно потребностите, стиловете на учене и силните страни, така че учениците да разгърнат своя потенциал. Учителите целенасочено провеждат консултации по учебни предмети, часове по интереси, допълнително обучение. Те работят съвместно с другите педагогически специалисти и медицинските лица с грижа за здравето и по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици в риск.

От предоставената от училищните ръководства информация става ясно, че затруднения се срещат при оказване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности. Общият брой на децата и учениците от Община град Добрич със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини по чл. 35 и в училищата по чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното образование е 381, като 225 от тях са на ресурсно подпомагане в Регионален център за подкрепа на приобщаващо образование /РЦПППО/. За  част от тях са разработени индивидуални учебни планове и са утвърдени индивидуални учебни програми по определени учебни предмети.

В работата на учителите, включени в екипите за подкрепа за личностно развитие, вече се открояват някои проблеми и затруднения, свързани с непознаването на специализираната методиката за обучение, както и с липсата на подходящи дидактични материали, учебници и помагала, адаптиращи учебния материал към децата със специални образователни потребности.

Като друг проблем училищата посочват недостатъчната кадрова осигуреност с психолози, логопеди и ресурсни учители, както и невъзможността да осигурят такива кадри в рамките на делегирания си бюджет, които да присъстват ежедневно в училище и да отговарят на потребностите от адекватна и своевременна подкрепа на децата и учениците.

Финансовият ресурс за организиране на по-голям брой разнообразни и креативни форми за оказване на подкрепа е недостатъчен, което налага ангажиране на училищната общност и обществеността в търсенето на алтернативи за финансиране.

 

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА КАДРОВАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ.

 

1. Данни за персонала в училищата и ДГ на територията на общината

 

Детска градина

Персонал

Педагогически специалисти

Общ брой

Педагогически

Непедагогически

Директор

Зам.-директор

Учител

Учител ЦУОД

Психолог

Педагогически съветник

Логопед

Ресурсен учител

Учител на деца с умствена изостаналост

Рехабилитатор

Корепетитор

Треньор по вид спорт

Ръководител на направление

Външни лектори

ДГ № 7

21

11,5

9,5

1

0

10,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 8

24,5

12,5

10,5

1

0

12

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 9

21,5

12

9,5

1

0

12

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 10

25

14

11

1

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 12

16,5

9

7,5

1

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 17

23,75

13,5

10,25

1

0

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 18

21

12

9

1

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 20

24

13,5

10,5

1

0

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 23

40

22

28

1

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 24

24

13,5

10,5

1

0

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 25

25

14

11

1

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 26

21

11,5

9

1

0

10,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 27

33

18

15

1

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ № 32

33

19

14

1

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо:

353,25

196

165,3

14

0

183,5

0

0

0

1,5

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Училище

Персонал

Педагогически специалисти

Общ брой

Педагогически

Непедагогически

Директор

Зам.-директор

Учител

Учител ЦУОД

Педагогически съветник

Логопед

Ресурсен учител

Учител на деца с умствена изостаналост

Рехабилитатор

Корепетитор

Треньор по вид спорт

Ръководител на направление

Външни лектори

ОбУ „Йордан Йовков“

24,5

20

4,5

1

0,5

18,5

4

0

0

0

0

0

0

0

1

2

ОУ „Никола Вапцаров“

23

18

5

1

0

12

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОУ „Панайот Волов“

35

25

10

1

1

4

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ОУ „Стефан Караджа“

35,5

27,5

8

1

1

19

3

1

0,5

2

0

0

0

0

0

0

ОУ „Хан Аспарух“

40

32,5

7,5

1

1

29

0

0,5

0

0

0

0

0

0

1

0

ОУ „Христо Смирненски“

32

26

6

1

0

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОУ „Христо Ботев“

50

39

11

1

2

25

7

1

1

1

0

0

0

0

1

0

СУ „Димитър Талев“

74

61

13

1

3

21

31

1

1

2

0

0

0

0

1

0

СУ „Св. Климент Охридски“

123,6

95

17,5

1

3

95

11

0

1

1,5

0

0

2

0

0

6

СУ „Любен Каравелов“

62,5

51

11,5

1

2

43

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

СУ „Петко Р. Славейков“

95

75

20

1

3

55,5

12

1,5

1

0

0

0

0

0

1

0

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

84

69

15

1

2,5

60

4,5

1

1

1

0

0

0

0

0

1

ПМГ „Иван Вазов“

37

28

9

1

1

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЕГ „Гео Милев“

69

57

12

1

2

53

0

1

0

 

0

0

0

0

0

2

СпУ "Г. Раковски"

36

29

7

1

2

18

0

1

0

0

0

0

0

0

0

7

ПГ по Ветеринарна медицина

26

14

12

1

2

9

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

ПГ по Аграрно стопанство

35

21

15

1

2

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ПГ ТОЛП

26

20

6

1

1

18

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ПГ Туризъм

43

35

8

1

1

32

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансово-стопанска гимназия

42

35

7

1

1

32

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

ПГ по ТС

17,8

12,3

4,5

1

0

12,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо:

1 011

790

210

21

31

610

85,5

12

6,5

9,5

0

0

2

0

7

23

 

 

 

Анализ на кадровата осигуреност на детските градини и училищата с педагогически специалисти:

Силни страни на осигуреността с педагогически специалисти:

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от Община Добрич се осигурява от общо 1361 човека, от които 986 са педагогически персонал. Изградените в училищата екипи включват квалифицирани и мотивирани педагогически кадри, от които 12 педагогически съветници, 7 логопеди и 10 ресурсни учители с много добра научна и методическа подготовка, които продължават да повишават своята професионална квалификация.

Слаби страни на осигуреността с педагогически специалисти:

Все по-осезаемо в детските градини и училищата се чувства необходимостта от психолози, логопеди, ресурсни учители, педагози, подготвени да работят с деца със зрителни, слухови и др. увреждания или хронични заболявания. Назначените такива специалисти спрямо заявените от всяко училище и детска градина потребности са недостатъчно на брой. Освен това дори при вече назначените кадри се затруднява осигуряването на заместване при налагащи се дългосрочни отсъствия.

В голяма част от учебните заведения на Община град Добрич липсват логопеди, а необходимостта от логопедична терапия като превенция на обучителните трудности все повече нараства.

В рамките на делегирания бюджет липсват достатъчно средства за осигуряването на квалифицирани кадри в подкрепа на приобщаващото образование.

Увеличава се средната възраст на учителите. От друга страна педагогическите специалисти често не са достатъчно мотивирани да придобиват допълнителни компетентности, да прилагат нови технологии или иновативни методи за учене в образователно-възпитателния процес без допълнително материално стимулиране.

         

Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с кадровата обезпеченост:

 • липса на учители по предмети за по-дълго заместване;
 • все по-малко квалифицирани млади хора, насочващи се към учителската професия;
 • недостатъчни средства, предвидени за квалификационна дейност – тяхното ограничаване води до сформиране на големи групи за обучение с преобладаващ теоретичен характер, с което се намалява ефективността;
 • недостатъчно държавно финансиране на дейностите за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, педагогическа и псохологическа подкрепа, ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности и т. н. в ново-сформиращите се центрове за подкрепа за личностно развитие.
 • липса на необходимите специалисти на пазара на труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Информация за възможностите на училищата/ДГ за ресурсно обезпечаване на подкрепата на децата и учениците със СОП

 

ДГ

Населено място

Брой деца/

ученици със СОП

Възможности за:

назначаване на специалисти

назначаване на пом.- учители

ДГ №7

гр. Добрич

1

не

не

ДГ №8

гр. Добрич

0

не

не

ДГ №9

гр. Добрич

0

да – 1 логопед

не

ДГ №10

гр. Добрич

0

не

не

ДГ №12

гр. Добрич

5

не

не

ДГ №17

гр. Добрич

6

да – 1 логопед

не

ДГ №18

гр. Добрич

2

не

не

ДГ №20

гр. Добрич

3

не

не

ДГ №23

гр. Добрич

6

не

не

ДГ №24

гр. Добрич

2

да – 1 логопед

не

ДГ №25

гр. Добрич

0

не

не

ДГ №26

гр. Добрич

6

не

не

ДГ №27

гр. Добрич

6

не

не

ДГ №32

гр. Добрич

8

не

не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училище

Брой деца/ ученици със СОП

Възможности за:

назначаване на  специалисти /конкретно

назначаване на пом.- учители

ОбУ „Йордан Йовков“

9

не

не

ОУ „Никола Вапцаров“

4

не

не

ОУ „Панайот Волов“

6

не

не

ОУ „Стефан Караджа“

23

2

1

ОУ „Хан Аспарух“

9

логопед, ресурсен учител

не

ОУ „Христо Смирненски“

10

не

не

ОУ „Христо Ботев“

14

има назначен логопед

не

СУ „Димитър Талев“

29

4

0

СУ „Св. Климент Охридски“

24

0,5

не

СУ „Любен Каравелов“

21

Има назначени:

2 ресурсни учители,

1 логопед, 1 психолог,

1 пед. съветник

не

СУ „Петко Р. Славейков“

3

не

не

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

15

1

не

ПМГ „Иван Вазов“

0

не

не

ЕГ „Гео Милев“

0

не

не

СпУ "Г. Раковски"

10

не

не

ПГ по Ветеринарна медицина

0

не

не

ПГ по Аграрно стопанство

7

не

не

ПГ ТОЛП

5

не

не

ПГ Туризъм

9

не

не

Финансово-стопанска гимназия

0

не

не

ПГ по ТС

3

не

не

 

3.  Кадрова осигуреност със специалисти в социални и други институции на територията на общината

Специалисти

Брой

Медицински специалисти

17

Рехабилитатори

8

Логопеди

8

Ресурсни учители

18

Психолози

9

Психотерапевти

0

Социални работници

30

 

4. Реализирани форми за повишаване на педагогическите компетенции на педагогическите специалисти, свързани с осигуряване и реализиране подкрепа за личностно развитие на деца и ученици /работа с деца и ученици със СОП; работа с деца в риск; работа с изявени и даровити деца и ученици и др./:

 

Квалификационни дейности

Форми

Тема /Лектор

Брой участници

Време на провеждане

Място на провеждане

Организирана от:

Участието е финансирано от бюджета на:

 

Обучителен семинар

Превенция и работа с агресия и гняв

1

07.12.2018г

Община Добрич

Общ. Добрич и ОбС по наркотични вещества

община

 

Обучение за работа с деца със СОП

Осн. моменти в прилагането на НПО

5

11.04.2019г

ОУ "Н.Вапцаров"

РЦПППО - Добрич

РЦПППО - Добрич

 

Работна среща

Обсъждане и изготвяне на индивидуални образователни програми  за деца със СОП

16

28.09.2018 г.

СУ "Петко Рачов Славейков"

СУ "Петко Рачов Славейков"

не

 

Екипни срещи

Обмен на педагогически практики в приобщаващото образование

18

януари 2019 г.

СУ "Петко Рачов Славейков"

СУ "Петко Рачов Славейков"

не

 

Тренинг

Агресията в училище - форми и методи на противодействие

25

2014 г.

СУ "Петко Рачов Славейков"

СУ "Петко Рачов Славейков"

СУ "П.Р. Славейков" - вътрешноинституционална квалификационна дейност

 

Курс

ТРИЗ-педогогика в училище (Теория за решаване на изобретателски задачи)

1

2016 г.

Център за иновации в образованието - Пловдив

Център за иновации в образованието - Пловдив

лично финансиране

 

Курс

Емоционалната интелигентност при учениците

1

2016 г.

Център за иновации в образованието - Пловдив

Център за иновации в образованието - Пловдив

лично финансиране

 

Курс

Характеристики на аутизма

1

2015 г.

МУ Варна

МУ Варна

лично финансиране

 

Курс

Иновационни методи в Биология и здравно образование

1

2015 г.

ДИКПО Варна

ДИКПО Варна

по програма на МОН

 

Курс

Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищно насилие

1

2014

ДИУУ София

ДИУУ София

по програма на МОН

 

Курс

Развитие на английския език и Великобритания днес

1

2013 г.

Лондон

 

Програма "Еразъм +"

 

Курс

Задържане и превенция на отпадането в училище

1

2015 г.

НПЦ - Добрич

НПЦ - Добрич

по програма на МОН

 

Курс

Актуални въпроси на психологическото консултиране в училище

1

2012 г.

СУ София

СУ София

по програма на МОН

 

обучение

Работа в екип

3

3.9.2018

Добрич

по програми от Информационния регистър на МОН

СУ Д. Талев

 

национална конференция

5-та национална конференция eTwinning

1

17-19.10.18

Троян

ЦРЧР

ЦРЧР

 

обучение

Методика за ранно ограмотяване в подкрепа на езиково-говорното развитие на деца със СОП

2

25.11.2018

Варна

по програми от Информационния регистър на МОН

лично финансиране

 

обучение

Хиперактивност и дефицит на внимание- практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици

2

30-31.01.

Онлайн

по програми от Информационния регистър на МОН

лично финансиране

 

тренинг

Работа в екип- гаранция за успех

26

5.2.2019

Добрич

по програми от Информационния регистър на МОН

СУ Д. Талев

 

Лекция

Наредба за приобщаващо образование Енеида Ненова

1

5.2.2019

гр. Разград

Институт по човешки ресурси

ФСГ "В. Левски" Добрич

 
 
 
 

Обучение

Основни моменти в прилагане на Наредбата за приобщаващото образование

2

11.04.2019 г. -16 часа

ОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Добрич

РЦПППО            гр. Добрич

МОН

 

Обучение

Агресия, решаване на казуси/ Милена Петрова

1

07.12.2018 г.

Община гр.Добрич

ПИЦНВ Община гр.Добрич

Община гр.Добрич

 

Обучение

Работа с деца със СОП

5

предстои да се проведе на 17.04.2019 г.

ОУ "Хр.Смирненски", гр.Добрич

РЦПППО гр.Добрич

РЦПППО гр.Добрич

 

изнесено обучение

Акценти в ДОС за приобщаващо
образование. Подкрепа за равен достъп до качествено
образование и за развитие на потенциала на всяко
дете и ученик-09.02.2018

1

16 ч

гр. Добрич

Институт за човешки ресурси ООД

ПГ по ТС "М. В. Ломоносов"

 

изнесено обучение

Интерактивни  форми на педагогическо взаимодействие с родителите в училище

1

16 ч

гр. Банкя

НЦПКПС - град Банкя

ПГ по ТС "М. В. Ломоносов"

 

Обучителен курс

Мотивация, дисциплина, внимание - как да завладеем класа, да задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работят сами

22

06.12.2018г.

ОУ "П.Волов"

Център "Щастие"ООД

ОУ "Панайот Волов"

 

Обучителен семинар

Основни моменти в прилагане на Наредбата за приобщаващо образование

4

11.04.2019г.

ОУ "Н.Й.Вапцаров"

РЦПППО

без заплащане

 

Обучителен семинар

Фактори, влияещи върху ценности и нагласи през периода на тийнейджърството.

1

10-12.09.2018г.

с.Кранево

Община гр.Добрич-МКБППМН

Община гр.Добрич

 

Обучение

Проблеми на детското девиантно поведение

1

27-29.04.2018г.

с.Бърдене, община Трявна

Община гр.Добрич-МКБППМН

Община гр.Добрич

 

Обучение

Развиване на емоционална интелигентност. Самооценка и саморегулация

1

21-23.02.2019г.

КК"Златни пясъци"

Община гр.Добрич-МКБППМН

Община гр.Добрич

 

Обучение

Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес

20

08-15.06.2018

Камчия

РААБЕ

Училището

 

Вътрешно училищно обучение за работа  с ученици със СОП

Калина Димитрова

21

2018/2019

зала в ПГАС

 РЦПППО

 РЦПППО

 

Обучение

"Овладяване на дисциплината в класната стая"

45

          м.юли 2018

гр.Сливен

РААБЕ България ООД

  Училището

 

Обучение

"Профилирано обучение и подготовка на надарени ученици"

1

2018

гр.Банка

НЦПКПС

Училището

 

Обучение

"Управление на предизвикателно и агресивно поведение"

1

2018

гр.В.Търново

НИОПП

Училището

 

лекция

Наредба за приобщаващо образование

29

5.2.2017

училище

АПИС-КОЛЕВ

Училището

 

лекция

Съвременни стратегии за взаимодействие между семейството и училището

26

2.4.2018

училище

АПИС-КОЛЕВ

Училището

 

Квалификационен курс

Насърчаване на активното участие на учениците в създаването на качествена образователна среда чрез методите на неформалното образование (световно кафене, отворено пространство и конструктивен диалог)

11

09.07.2018 -10.07.2018г.

гр.Елена

ЦПО "ПРО Експерт" към "Крипто Енерджи" ЕООД

бюджета на ПГВМ

 

Информационен семинар

Как учителят да работи с ученици с ЕПР, СУ и ЛУИ - Николинка Савова

29

22.03.2019 г.

ПГТ

РЦПППО - гр. Добрич

РЦПППО - гр. Добрич

 

Обучение

приобщаващо образование

4

11.04.2019 г.

ОУ."Н.Й.Вапцаров"

РЦПППО

без финансиране

 

 

 

 

Анализ на изведени проблеми, свързани с повишаване на педагогическите компетенции на учителите и директорите по посока осигуряване и реализиране на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици

За успешното реализиране на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, от получената информация следва, че през учебната 2017/2018 учебна година 384 от педагозите в Община град Добрич са участвали в квалификационни дейности – в или извън училище. Училищата са реализирали и дейности за обмен на педагогически практики за взаимодействие с деца и родители по методически обединения, провели са открити педагогически ситуации, организирали са съвместни инициативи – практикуми, театрални и танцови спектакли, спортни състезания, тържества. С оглед повишаване на педагогическите компетенции, директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители са участвали в обучения, курсове, семинари, работни срещи, конференции и други квалификационни форми по проблемите на приобщаващото образование. 

Училищните ръководства на общинските училища в град Добрич ясно осъзнават необходимостта от специфични умения и компетентности на своите педагогически специалисти, които трябва да са подготвени, за да реагират адекватно, както в осигуряването на кариерно ориентиране и занимания по интереси за развитие на способностите, за изява на дарбите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта и в организирането на дейности по превенция на тормоза и насилието, така и да работят със специфичен инструментариум съобразно индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности. В тази връзка училищата, в които се обучават деца със СОП, са заявили възможности за назначаване на 10 ресурсни специалисти. Важен акцент в квалификацията на кадрите е и подготовката им за работа с родителите на децата и учениците.

 

ІV. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ПОДКРЕПЯЩАТА СРЕДА И УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 1. Обща обезпеченост

ДГ

Спортна база

Библиотечно-информационно обезпечаване

Медицински кабинет

Столово хранене

Транспорт

 

Наличие на физкултурен салон

Наличие на спортна площадка

Осигуреност със спортни съоръжения

В самостоятелен стол

Чрез кетъринг

За  ученици до 16 г.

За  ученици над 16 г.

 
 
 

ДГ № 7

не

не

не

не

да

да

не

не

-

 

ДГ № 8

да

да

да

да

да

да

не

не

-

 

ДГ № 9

да

не

не

не

да

да

не

не

-

 

ДГ № 10

да

да

да

да

да

да

не

не

-

 

ДГ № 12

не

да

не

не

да

да

не

не

-

 

ДГ №17

да

не

не

не

да

да

не

не

-

 

Д Г№18

да

не

не

да

да

да

не

не

-

 

ДГ №20

не

да

да

да

да

да

не

не

-

 

ДГ №23

да

да

да

да

да

да

не

не

-

 

ДГ №24

да

да

да

да

да

да

не

не

-

 

ДГ № 25

да

да

да

не

да

да

не

не

-

 

ДГ № 26

да

да

не

не

да

да

не

не

-

 

ДГ № 27

да

не

да

не

да

да

не

не

-

 

ДГ №32

да

да

да

не

да

да

не

не

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училище

Спортна база

Библиотечно-информационно обезпечаване

Медицински кабинет

Столово хранене

Транспорт

Наличие на физкултурен салон

Наличие на спортна площадка

Осигуреност със спортни съоръжения

В самостоятелен стол

Чрез кетъринг

За ученици до 16 г.

За ученици над 16 г.

ОбУ „Йордан Йовков“

да

да

да

не

да

не

не

не

не

ОУ „Никола Вапцаров“

да

да

да

не

да

да

да

да

не

ОУ „Панайот Волов“

да

да

да

да

да

не

да

не

не

ОУ „Стефан Караджа“

да

да

да

не

да

не

да

да

не

ОУ „Хан Аспарух“

не

да

не

да

да

не

да

не

не

ОУ „Христо Смирненски“

да

да

да

не

да

не

да

да

не

ОУ „Христо Ботев“

да

да

да

не

да

не

да

не

не

СУ „Димитър Талев“

да

да

да

да

да

не

да

не

не

СУ „Св. Климент Охридски“

да

да

да

да

да

да

не

не

не

СУ „Любен Каравелов“

да

да

да

да

да

да

не

не

не

СУ „Петко Р. Славейков“

да

да

да

да

да

да

не

не

не

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

да

да

да

да

да

да

не

да

не

ПМГ „Иван Вазов“

да

да

не

да

да

не

не

не

не

ЕГ „Гео Милев“

да

да

да

да

да

не

не

не

не

СпУ "Г. Раковски"

да

да

да

да

да

не

да

да

да

ПГ по Ветеринарна медицина

да

не

да

да

да

не

не

не

не

ПГ по Аграрно стопанство

да

да

да

да

да

не

не

да

да

ПГ ТОЛП

да

не

да

да

да

не

не

да

да

ПГ Туризъм

да

не

не

не

да

не

не

не

не

Финансово-стопанска гимназия

да

да

да

не

да

не

не

не

не

ПГ по ТС

да

да

да

да

да

не

не

да

да

 

2. Достъпна физическа и архитектурна среда

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ФИЗИЧЕСКАТА И АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

ДГ

Входни и комуникационни пространства

Пригодност на помещенията и пространствата за общо ползване за хора с увреждания

Достъпност и пригодност на санитарно-хигиенните помещения в групите за деца с увреждания

Наличие на физкул-турен салон. Оборудване

Наличие на спортни площадки и спортни съоръжения на двора

Достъпен вход

Достъпност до помещения и пространства

Създадени условия за деца с увреждания в занималнята, спалнята и други Помещения на ДГ

Използваемост на общи помещения за деца с увреждания-физкултурен салон,музикален салон, коридори и фоайета, дворни пространства.

Рампа

Подемна платфор-

Безопасни парапети

Нехлъзгава настилка

Тактилни ивици

Подемна платформа

ма

ДГ№7

не

не

да

не

не

не

не

да

не

не

не

ДГ№8

не

не

да

не

не

не

не

не

не

да

да

ДГ№9

не

не

да

не

не

не

не

не

не

не

не

ДГ№10

не

не

да

не

не

не

не

не

не

не

не

ДГ№12

не

не

да

не

не

не

не

не

не

не

не

ДГ№17

не

не

да

не

не

не

не

да

не

да

не

ДГ№18

не

не

да

не

не

не

не

да

не

да

не

ДГ№20

не

не

да

не

не

не

не

не

не

не

да

ДГ№23

не

не

да

да

не

не

не

не

не

да

да

ДГ№24

не

не

да

да

не

не

не

не

не

не

не

ДГ№25

не

не

да

не

не

не

не

не

не

да

да

ДГ№26

не

не

да

не

не

не

не

да

не

да

да

ДГ№27

не

не

да

не

не

не

не

да

не

да

не

ДГ№32

не

не

да

не

не

не

не

не

не

да

не

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА

 

Училище

Входни и комуникационни пространства

Пригодност на помещенията и пространствата за общо ползване за хора с увреждания

Достъпно и пригодно за хора с увреждания санитарно - хигиенно помещение

Достъпен вход

Достъпност до помещения и пространства

Създадени условия в класни стаи и кабинети за ученици с увреждания

Използваемост на общи помещения, зали аула, столова, физкултурен салон и др. за ученици с увреждания

Рампа

Подемна платформа

Безопасни парапети

Неглъзгава настилка

Тактилни ивици

Подемна платформа

ОбУ „Йордан Йовков“

не

не

да

да

не

не

не

не

не

ОУ „Никола Вапцаров“

не

не

да

не

не

не

не

не

не

ОУ „Панайот Волов“

не

не

не

не

не

не

не

не

не

ОУ „Стефан Караджа“

не

не

не

не

не

не

не

не

не

ОУ „Хан Аспарух“

да

не

да

не

не

не

не

да

да

ОУ „Христо Смирненски“

да

не

да

да

да

не

не

не

не

ОУ „Христо Ботев“

не

не

да

не

не

не

не

не

не

СУ „Димитър Талев“

да

не

да

да

не

да

не

да

да

СУ „Св. Климент Охридски“

да

да

да

не

не

да

не

да

да

СУ „Любен Каравелов“

не

не

не

не

не

не

не

не

не

СУ „Петко Р. Славейков“

да

да

да

не

не

да

да

не

да

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

да

не

да

не

не

да

не

не

да

ПМГ „Иван Вазов“

не

не

не

не

не

не

не

не

не

ЕГ „Гео Милев“

да

не

да

не

не

не

да

да

да

СпУ "Г. Раковски"

не

не

да

да

не

не

не

да

не

ПГ по Ветеринарна медицина

да

не

да

да

да

не

да

да

да

ПГ по Аграрно стопанство

не

не

да   

не

не

не

не

не

не

ПГ ТОЛП

да

не

да

да

не

не

да

не

да

ПГ Туризъм

не

не

не

не

не

не

не

не

не

Финансово-стопанска гимназия

да

не

да

не

да

не

да

да

да

ПГ по ТС

да

не

да

да

да

не

да

да

да

 

 

3. Специализирана подкрепяща среда в образователните институции на територията на общината:

           

ДГ

Логопедични кабинети

Ресурсни кабинети

Обзаведени помещения, даващи възможност за:

Учебни места за ученици в инвалидни колички

Учебни места за ученици с увреден слух

Учебни места за ученици с намалено увредено зрение

ДГ №7

не

не

не

не

не

ДГ №8

да

да

не

не

не

ДГ №9

да

не

не

не

не

ДГ №10

не

не

не

не

не

ДГ №12

не

не

не

не

не

ДГ №17

да

не

не

не

не

ДГ №18

не

не

не

не

не

ДГ №20

не

не

не

не

не

ДГ №23

да

да

не

не

не

ДГ №24

не

да

не

не

не

ДГ №25

не

не

не

не

не

ДГ №26

не

да

не

не

не

ДГ №27

не

не

не

не

не

ДГ №32

да

да

не

не

не

 

 

Училище

Логопедични кабинети

Ресурсни кабинети

Обзаведени помещения, даващи възможност за:

Учебни места за ученици в инвалидни колички

Учебни места за ученици с увреден слух

Учебни места за ученици с намалено/увредено зрение

ОбУ „Йордан Йовков“

0

1

не

не

не

ОУ „Никола Вапцаров“

0

0

не

не

не

ОУ „Панайот Волов“

0

1

не

не

не

ОУ „Стефан Караджа“

0

2

не

не

не

ОУ „Хан Аспарух“

1

1

не

не

не

ОУ „Христо Смирненски“

0

1

не

не

не

ОУ „Христо Ботев“

1

1

не

не

не

СУ „Димитър Талев“

1

1

да

не

не

СУ „Св. Климент Охридски“

1

2

не

не

не

СУ „Любен Каравелов“

1

1

не

не

не

СУ „Петко Р. Славейков“

1

0

не

не

не

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

1

1

не

не

не

ПМГ „Иван Вазов“

0

0

не

не

не

ЕГ „Гео Милев“

0

0

да

да

не

СпУ "Г. Раковски"

0

1

не

не

не

ПГ по Ветеринарна медицина

0

0

не

не

не

ПГ по Аграрно стопанство

0

1

не

не

не

ПГ ТОЛП

0

1

не

не

не

ПГ Туризъм

0

0

не

не

не

Финансово-стопанска гимназия

0

0

не

не

не

ПГ по ТС

0

1

не

не

не

 

4. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби:

Осигурени възможности за ползване на подходяща физическа среда, обзавеждане, оборудване, материали, консумативи

В училищата на територията на Община град Добрич има създадени благоприятни условия за личностното развитие на учениците с изявени дарби. Осигурени са физкултурни салони и спортни площадки в 16 училища, като в някои от тях има по три, или по два салона. Със спортни съоръжения разполагат 15 от училищата, като две от тях /ОУ „Хан Аспарух” и ПГВМ/  оценяват осигуреността си като недостатъчна. В образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в град Добрич има оборудвани компютърни кабинети с постоянен интернет достъп, специализирани кабинети с мултимедийни проектори, зали за училищни изяви, библиотеки.

Сформирани са групи за извънкласни дейности по интереси по проект „Твоят час”: „Млад биолог”, „Аз напредвам в географията”, „Работилница за таланти”, „Фолклорна въртележка”, „Лаборатория за четене и писане”, „Математика – подготовка за състезания” и т.н. Една част от консумативите и материалите се осигуряват чрез средства от европейски проекти, но разгръщането на цялостния детски потенциал в среда, мотивираща ги за развитие и отговаряща на индивидуалните им потребности, предполага и допълнително обезпечаване, както и осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане.

Проблеми могат да бъдат открити в общата обезпеченост на детските градини – 3 не разполагат с физкултурни салони,също така някой от тях не разполагат с спортни площадки, а в спортните съоръжения в прилежащите им площи са амортизирани.

В град Добрич все още не функционира Център за подкрепа за личностно развитие, но работата с талантливите и даровити деца в областта на науката, изкуството и спорта се осъществява в детските градини, училищата, спортните комплекси, народните читалища, културните институти и Младежки център, които разполагат с добра и модерна материална и техническа база.

5. Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с осигуряването на пълноценна материална среда за образование на учениците и подкрепа за личностното им развитие:

Училищата с по-голям брой ученици в град Добрич, работещи по много проекти, успяват да осигурят пълноценна материална среда за индивидуалното развитие и успехи на своите възпитаници, макар че все още училищните ръководства търсят възможности за оборудване на езикови кабинети, кабинети по обществени и природни науки, ателиета за извънкласни, клубни и проектни дейности.

Като недостатъчно достъпна по отношение на децата със специални образователни потребности може да бъде определена физическата и архитерктурната среда в общинските детски градини и училища. В11 от училищата има изградена рампа, в 16 – безопасни парапети, в 7 – нехлъзгава настилка, в 3 – подемна платформа и в 4 – тактилни ивици. 65% от директорите смятат, че не са създадени подходящи условия в класните стаи и кабинети, както и че общите помещения – зала, аула, столова, физкултурен салон,  не могат да бъдат използваеми от ученици с увреждания. 

По отношение на детските градини – във всички 14 общински детски градини има изградени безопасни парапети, но нито една от тях не разполага с рампа, подемна платформа, нехлъзгава настилка, тактилни ивици и съответно пригодени помещения и пространства за общо ползване от деца с увреждания.

Образователните институции на територията на Община град Добрич разполагат със 7 логопедични и 16 ресурсни кабинета, но само в ЕГ „Г. Милев” има осигурени места за ученици в инвалидни колички, както и за ученици с увреден слух.

В заключение може да се посочи, че Община Добрич, както и институциите в системата на образованието рботят по подобряване на материална база в детските градини и училищата, но тя все още не е достатъчна за качествено обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. Архитектурната достъпност е факт само за една част от  образователните институции. Необходими са целеви средства и планирани действия за осигуряването на материалните условия в съответствие с нормативните изисквания.

 

V. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ

 

1. Данни за изградените партньорства между образователните институции и други заинтересовани страни

Училищата от Община град Добрич имат изградени традиции за партньорство и съвместни инициативи в подкрепа на деца и ученици с научни, образователни, информационни, културни и спортни институции, с: РБ „Дора Габе“, Регионален исторически музей – Добрич, Общински младежки център „Захари Стоянов“, Художествена галерия, Държавен куклен театър „Дора Габе“, Драматичен театър „Йордан Йовков”, читалищата и неправителствените организации, които работят в сферата на изкуството и др. Те търсят съдействие на Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето“, Детска педагогическа стая, МКБППМН, РЗИ, БЧК. Работят съвместно по проекти с Висше училище по мениджмънт и Технологичен колеж – Добрич.

При работата с деца и ученици със СОП има добра координираност между ресурсните учители от РЦПППО град Добрич и учителите от училищните екипи за подкрепа за личностно развитие.

В търсене на нови форми, удовлетворяващи  интересите на учениците и осигуряващи им пълноценно оползотворяване на свободното време, училищата си партнират и с всички клубове, предприятия и дружества в областта на спорта.

По европейските проекти, по които работят, училищата си сътрудничат и с образователни институции от други държави – Полша, Румъния, Турция, Италия, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Словения и др.

Двете професионални гимназии – ПГ по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов” и ПГ по аграрно стопанство имат изградени партньорства с фирми и земеделски кооперации на територията на гр. Добрич и областта, както и с Български ветеринарен съюз, Областна дирекция по безопасност на храните, „БМВ ООД”, „Сердика ООД”, „СС-ВЕТ”, „ВИВА-ВЕТ”, „Лееком” и др.

Училищата на територията на Община град Добрич имат добре развита партньорска мрежа. Всяка от образователните институции има традиции в сътрудничеството си с действащите социални институции, клубове, неправителствени организации и др. Препоръките, които могат да бъдат направени на базата на анализа на създадените партньорства, са в посока на по-активното включване на институции и фирми в осигуряването на разнообразни дейности по подкрепа на личностно развитие, които предполагат реализирането на по-дългосрочни съвместни инициативи съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците.

 

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ

 

1. Начин на финансиране - Община град Добрич прилага действащ механизъм за финансиране на делегираните от държавата дейности и политики за обезпечаване на дейностите за подкрепа на личностно развитие чрез дофинансиране.

 

2. Бюджет /детски и учебни заведения/

Финансови средства за последната бюджетна година (2018): сума и процент

 

Финансиране

От държавен бюджет

%

От общински бюджет

%

От проекти

%

Друг източник

%

Общо

Училища

21 597 666

91,4%

17 876

0,1%

1 034 544

4,4%

968 813

4,1%

23 618 899

Детски градини

5 348 166

79,1%

1 352 091

20,0%

43 533

0,6%

13 959

0,2%

6 757 749

Общо:

26 945 832

88,7%

1 369 967

4,5%

1 078 077

3,5%

982 772

3,2%

30 376 648

Забележки:

1.  В таблицата са посочени финансовите средства, отчетени като разход през 2018 година.

2. В колона други са отразени финансовите средства от дарения, национални програми, в това число програми за заетост, както и собствените приходи на общинските училища.

 

VII. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНАТА

 • Общинска политика за  подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, специфични условия, обективни и субективни трудности, рискове, възможни решения

Община град Добрич има много добре развита спортна и културна инфраструктура, която дава възможност на децата и младите хора да развиват и изявяват интересите, способностите и таланта си в областта на науката, изкуствата и спорта. Във всички училища са създадени условия за удовлетворяване на интересите и индивидуалните им потребности за личностно развитие в свободното от учене време. На учениците се предоставя богато разнообразие от форми за допълнителна подготовка и в този смисъл надграждане на знания, умения и компетентности, които им гарантират успешно представяне на общински, регионални, национални, международни фестивали, конкурси, състезания и олимпиади.

В образователните институции на територията на град Добрич работят добре подготвени педагогически специалисти , които вече са участвали в квалификационни форми, свързани с методите на работа и успешната интеграция на деца със специални образователни потребности, но продължават да повишават своята квалификация чрез включването си в обучения, курсове, семинари по проблемите на приобщаващото образование.

Предвид необходимостта от осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците все по-осезаемо се чувства потребността от назначаване на нови специалисти в училищата – предимно психолози, логопеди, ресурсни учители. Кадровата осигуреност в това отношение към момента се оказва недостатъчна, като същевременно общинските училища не разполагат с нужните финансови ресурси.

При осигуряване на допълнително държавно или друго алтернативно финансиране училищата биха могли в по-голяма степен да подобрят своята физическа и архитектурна среда и назначат квалифицирани кадри, които да бъдат част от училищните екипи в помощ на нуждаещите се деца и ученици.

 

 • Сътрудничество между институциите в системата на предучилищното и училищното образование,  държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги

Между училищата в град Добрич и представителите на държавните, местните органи и структури и доставчиците на социални услуги има изградени много добри партньорски взаимоотношения, които трябва да продължат да се развиват в отговор на необходимостта от предоставяне на пълноценна обща и допълнителна подкрепа за децата и учениците. Усилията на цялата общественост трябва да са насочени към планиране и реализиране на съвместни дейности и изяви съобразно индивидуалните потребности, както на децата с изявени дарби, така и на децата в риск, с хронични заболявания или със специални образователни потребности.

В Община град Добрич функционират и следните социални услуги за деца и младежи:

 • Комплекс за социални услуги, обединяващ два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 28 места и два Центъра за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, с капацитет 28 места;
 • Три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 45 места;
 • Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 70 места;
 • Два Центъра за обществена подкрепа с общ капацитет 50 места.

Предстои разкриване и на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с

увреждания.

Посочените институции за социални услуги извършват дейности, регламентирани в  ЗПУО – превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици, педагогическа и психологическа подкрепа. В тези институции работят специалисти, които са полезни за предлагането на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата и детските градини и да компенсират недостига на специалисти в институциите в системата на образованието.

В Община град Добрич има изградена и добре функционираща система за предучилищно и училищно образование, която чрез екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти се стреми да осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците. С помощта на широка партньорска мрежа между училищата, държавните и местни органи и структури, се реализират различни форми на подкрепа за личностно развитие чрез съвместни проекти, инициативи, дейности по превенция на тормоза и насилието, дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение и т.н. За осмисляне на свободното време на учениците, включително и на учениците с идентифицирана нужда от специална подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия, Община град Добрич предлага включване в клубове по интереси, школи, курсове съобразно индивидуалните потребности и желание за развитие на собствения потенциал в съответната сфера.

 

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ  В ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 ГОДИНА

 

Идентифицирана потребност от разкриване/функциониране на ЦПЛР на общинско ниво.

Потребностите от планиране и реализиране на дейности за подкрепа за личностно развитие на децата с изявени дарби, на децата в риск, с хронични заболявания или със СОП, все повече нарастват, както в национален, така и в регионален мащаб. Нуждаещите се от приобщаващо образование прогресивно увеличават своя брой, което налага и детските градини, и училищата от град Добрич, които не могат да осигурят достатъчно квалифицирани кадри, да търсят съдействие отвън. В този смисъл разкриването и функционирането на общински Център за подкрепа за личностно развитие се превръща в неизменна необходимост като извънучилищно звено, в екипа на което ще бъдат концентрирани специалисти, от които деца и ученици ще получават адекватна грижа, педагогическа и психологическа подкрепа за развитие на интересите, способностите, компетентностите или ресурсно подпомагане при регистрирани специални образователни потребности . 

Иницииране на промени в действащата законодателна и нормативна база по отношение подкрепата на деца със СОП.

Устойчивост в добрите практики по отношение на личностното развитие.

            Привличане на целеви средства за модернизиране на материално-техническата база и за развитие на нови дейности за подкрепа на личностно развитие.

Събрали информацията (имена, фамилия; месторабота, длъжност):

 • Д-р Емилия Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности”
 • Дияна Борисова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”
 • Горан Панов – главен експерт „Училищно образование”
 • Снежа Вачева – главен експерт „Предучилищно образование”

 

Приет с решение № 49-9 от 28.05.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

Актуално

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“

07.07.2020

Започнаха дейностите по изграждане на детска площадка по улица „Тимок“. В момента се полагат основи от армиран бетон за детските съоръжения и алеите. След приключване на бетоновите работи и изминаване на 14 дневен срок,...

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“
ВИЖ ДОБРИЧ
26.85° C ясно небе
Нагоре