Обявление за длъжността "Домашен помощник" съгласно ПМС 344/2018 и сключено споразумение между Община град Добрич и Агенция социално подпомагане

О Б Я В Л Е Н И Е

Община град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността: Домашен помощник, съгласно ПМС 344/2018 г. и сключено Споразумение между Община град Добрич и Агенция социално подпомагане.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност – Извършване на дейности за лична помощ, включващи: поддържане на лична хигиена, обличане, събличане, къпане и др. Извършване на комунално-битови дейности: поддържане на битова хигиена, оказване на помощ при пазаруване, приготвяне на храна с продукти на потребителя, съдействие при извършване на дребни битови ремонти. Оказване на помощ при ползване на административни услуги, включващи плащане на данъци, такси и битови сметки.

Цел на длъжността – Подобряване на качеството на живот на потребителите, създаване на допълнителни възможности за социалното им включване и недопускане на тяхното институционализиране.

Изисквана минимална степен за завършено образование – основно образование.

1.4.Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Не се изисква.

Години професионален опит – Опит в изпълнението на сходен тип дейност е предимство.

Допълнителни изисквания – трудова и социална мотивираност, опит в полагане на грижи на лице в невъзможност за самообслужване, комуникативност и умения за общуване, постоянство в усилията да се помогне на нуждаещия се, умения за справяне в кризисна ситуация.

Кандидатите следва да упражняват дейността си на „Домашен помощник“ с лица, които не са членове на техните семейства.

2.Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие (по образец);

Автобиография;

Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

Документ за самоличност за справка;

Документ за проведено обучение, по позицията за която кандидатства/ ако е приложимо/

3.Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите лично в Община град Добрич, ул. „Независимост“

№ 7, ет. 11, ст. 1105, от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16.00 часа.

 

Лице за контакт: Юлия Стоянова – телефон: 058/ 600 103

 

4.Срок за подаване на документите - от 17.06 до 19.06.2019 г. включително.

 

Провеждане на подбора

При подаване на документите, с кандидатите ще се проведе събеседване.

 

С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор със срок до 31.08.2019 г., на 4 часов работен ден, съгл. чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в в сградата на Община град Добрич, ул. „Независимост“ № 7, ет. 11, ст. 1105.

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.07° C облачно
Нагоре