Обява за свободно работно място за длъжността "Експерт – координатор изложби и събития"

Художествена галерия град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Експерт – координатор изложби и събития”.

       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Професионално направление – изобразително изкуство, теория на изкуствата;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Добра компютърна грамотност.

 Като предимство се счита:

Чуждоезикова подготовка;

 

1.2. Кратко описание на длъжността:

Администрира електронните сайтове на ХГ като въвежда новини, снимки и текст.

Отговаря за учрежденския архив на ХГ.

Отговаря за електронните контакти и регистри с адреси.

Изготвя списъци, етикети,  и др. материали по представяне на изложби и творби.

Приема, регистрира и квалифицира кореспонденцията и документацията на галерията съгласно утвърдената номенклатура.

Участва в систематизиране на информацията в електронен вид.

Участва в цялостната рекламна и популяризаторска работа.

Изпраща прессъобщения до медиите и др. групи публика.

Спазва нормативните разпоредби.

Участва в разработването на проекти за финансиране в областта на културата.

 

        2.  Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие

Документ за самоличност за справка

Документ за завършено образование (копие)

Професионална автобиография

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско  свидетелство  (представя се при първоначално постъпване на работа)

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в Художествена галерия – Добрич, ул. България 14, Главен счетоводител,

 от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа.

Лице за контакт: Златинка Георгиева. Телефон за контакти: 058/602215

     4. Срок за подаване на документите: 21 юни 2019 година включително.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи на 25 юни 2019 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван  на електронната страница на Художествена галерия – Добрич - http://dobrichgalley.org

 и на електронната страница на Община град Добрич.

     5.2. Събеседване.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка

10.07.2020

З А П О В Е Д № 922 гр. Добрич, 10.07. 2020 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и...

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка
ВИЖ ДОБРИЧ
16.79° C ясно небе
Нагоре