Обявление за длъжността Главен експерт "Обществени поръчки"

ОБЯВЛЕНИЕ

 Община град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността Главен експерт „Обществени поръчки“, отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“.

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
Области на дейност: Подпомага дейността на дирекция ИРЕФОП и отдел ОП в организиране и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществени поръчки с цел осигуряване ефективност при разходване на бюджетни и извънбюджетни средства; Осъществява процедурите по възлагане на обществени поръчки.
            1.1. Цел на длъжността: Да провежда ефективно общинската политика в областта на обществените поръчки чрез участие в организацията и провеждането на процедури за възлагане  на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
             1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше, степен „Магистър“;
             1.3. Професионално направление – право, с придобита юридическа правоспособност;
        1.4. Професионален опит: 2 години опит в държавна или общинска администрация;
             1.5. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност, делова кореспонденция, владеене на английски, немски и/или френски език.
 2. Необходимите документи за кандидатстване:
         2.1. Заявление за участие (свободна форма);
              2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
              2.3. Автобиография;
              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
              2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.
       3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.
Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт АБДЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.
       4. Краен срок за подаване на документите: 28.06.2019 година включително.
       5. Етапи на подбора:
              5.1. Допускане по документи;
             5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.
Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.
 Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре