Конкурс за управител на "Градски транспорт Добрич"ЕООД

 

О Б Я В А

 

На основание Решение № 49 - 22/ 28.05.2019 г. на Общински съвет град Добрич и т.7 от Приложение №1 ”Ред и условия за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие” на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Община град Добрич удължава срока за кандидатстване в конкурса за възлагане на управлението на „Градски транспорт Добрич”  ЕООД   град Добрич, ЕИК 202966915.

 

 1. Необходими документи:

   Мотивационно писмо за участие в конкурса;

  Документи за завършено  Образование (образователно квалификационна степен „магистър”), специализации, квалификации и удостоверение за професионална компетенстност за автомобилен превоз на пътници на територията на Република България – приложение 2 към Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (при наличие на такива);

  •   Медицинско свидетелство, включително заверено от Психодиспансер;

  •  Свидетелство за съдимост;

  •  Автобиография;   

  •  Препоръки от предишен работодател(ако има такива);

  Горепосочените документи се представят в 15 /петнадесет/ дневен срок след публикуване на настоящата обява.

  Документите се приемат в Деловодството на Община град Добрич.

   

 2. На допуснатите при провеждане на първия етап кандидати се

  предоставят следните документи:

        •  Удостоверение по Образец №2 - за предоставена възможност да посещава дружеството във връзка подготовката си за конкурса;

        •  Копие от Приложение №1 към Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

        •  Копие на проектодоговора за възлагане на управлението - Образец № 6 към Приложение №1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

   

 3. Конкурсът ще се проведе в три етапа, както следва:

   

  1. Първи етап: Допускане по документи;

    Допускат се кандидатите, представили всички изискуеми документи.

         

   3.2  Втори етап: Изготвяне на бизнес план и оценка от Комисията;

   След писменото му уведомление за допустимост, всеки кандидат представя в запечатан плик разработен от него бизнес–план в деловодството на Община град Добрич в срок от 20 дни. Кандидатът има право да посещава обекта, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. Кандидатът, който не е представил бизнес-план не се допуска до участие в конкурса. При оценка на бизнес плановете на кандидатите, членовете на Комисията попълват карта за оценка – Образец № 3 към Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

   3.3  Трети етап: Събеседване с кандидатите.

   Събеседването се провежда с преминалите втори етап кандидати в срока посочен в писменото уведомление.

   В тридневен срок след приключване на събеседването комисията съставя окончателен протокол за класирането и изпраща писмени уведомления за резултатите от конкурса  до  всички кандидати.

   За повече информация: тел. 058/600-050, дирекция  ИРЕФОП или тел. 058/600-395, деловодство.     

    

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
3.21° C облачно
Нагоре