Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Помощник - готвач" в детска градина "Приказен свят"

 

 П Р О Т О К ОЛ

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА

ДЛЪЖНОСТ „ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ  В ДЕТСКА ГРАДИНА” ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ

 

Днес, 22.07.2019 г. в 10.00 ч. комисия, назначена със Заповед №№261 /08.07.2019г. на Директора на ДГ № 24 „ Приказен свят” в състав:

         Председател – Мария Колева Костадинова  – старши учител      

         Членове:   1. .Марияна Атанасова Иванова  – готвач в ДГ№ 24 „Приказен свят”

 

                           2. Гергана Жечева Иванова –Завеждащ административна служба в ДГ№ 24 „Приказен свят”

 

                           3. Нели Петрова Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”,

        

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „помощник-готвач” в ДГ № 24 „Приказен свят”.

Комисията констатира следното:

За длъжността са подали документи девет кандидати.

1. Дилек Бейзат Енчева

2. Румен Русев Вълков

3. Милена Петрова Кирчева

4. Калинка Георгиева Стоянова

5. Дарина Димитрова Иванова

6. Мима Димова Янакиева

7. Соня Василева Славова

8. Костадинка Георгиева Андреева

9. Теодора Събева Георгиева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап  от подбора – събеседване следните  кандидати:

 

1. Дилек Бейзат Енчева

2. Милена Петрова Кирчева

3. Дарина Димитрова Иванова

4. Соня Василева Славова

5. Костадинка Георгиева Андреева

Комисията не допуска до втори етап –събеседване следните кандидати :

1. Румен Русев Вълков – не представя документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2 .Калинка Георгиева Стоянова –не отговаря  на изискванията за придобита квалификация.

3. Мима Димова Янакиева- не представя документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Теодора Събева Георгиева- не представя документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата , мястото и началния час на събеседването. Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от работата на комисията.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.08° C разкъсана облачност
Нагоре