Обявление за длъжността "Директор" на Домашен социален патронаж и клуб на пенсионера

ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 479 / 17.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

 

Място на работа – Домашен социален патронаж и Клуб на пенсионера

 

Характер на работа – Ръководи, координира и контролира дейността на Домашен социален патронаж и Клуб на пенсионера. Участва в разработването на проектобюджета на Домашен социален патронаж и Клуб на пенсионера, разпределя и контролира разходването на отпуснатите издръжки  на заведенията и отговаря за финансовата дисциплина. Изготвя план за основния и текущ ремонт на сградата, необходимото обзавеждане, съхраняването и опазването на имуществото на заведенията. Осъществява контрол върху спазване клаузите в договора и качественото изпълнение на доставките и ремонтните дейности.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

 1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „Магистър“
 2. Професионално направление:
 • „Социални дейности“;
 • „Хранителни технологии“
 1. Професионален опит – 5 години стаж в съответното професионално направление;

Допълнителни изисквания:

Компютърна грамотност, комуникативност, да притежават организационни умения  и способност да планират цялостната дейност на заведенията за социални услуги, отлични познания на действащото законодателство, свързано с дейността; способност да организират и контролират работата си; способност да работят в екип и да ръководят екип; способност да анализират информация, да я синтезират и да представят резултатите.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в два етапа:

a/ Допускане по документи;

б/ Писмен изпит – тест;

в/ Интервю

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.
 2. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на действащото законодателство, нормативната уредба, действаща в областта на социалните услуги и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността директор на ДСП и Клуб на пенсионера.
 3. Оценяването на кандидатите се извършва с оценъчна карта, с оценки по пет степенна скала, от всеки член на комисията.     

  Комисията оценява кандидатите, участвали в интервюто, по следните критерии:

 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основни нормативни актове и наредби  при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор” на ДСП и Клуб на пенсионера/;
 • Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и окончателни резултати, способност за решаване на възникнали проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното решаване/;
 • Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/;
 • Комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умение за   мотивиране и  убеждаване/.

   

  ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Кмета на Община град Добрич за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография /европейски формат/;
 3. Документ за завършено образование /копие/;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка;
 5. Медицинско свидетелство /оригинал/;
 6. Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/.

  Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

  При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

   

  ІV. Място и срок за подаване на документите:

  Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община град Добрич, ул. „България” № 12, Център за услуги и информация, тел. 058/ 600 001, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч., в срок до 02.09.2019 г. включително.

  Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
27.7° C разкъсана облачност
Нагоре