Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в ДЯ №6

Днес, 29.07.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 5 / 25.07.2019 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“ в състав:

Председател: Нели Желева -  гл. експерт „Човешки ресурси“

и членове:

1. д-р Д. Петрова – гл. експерт „ ДХД “

2. З. Долашкова   -  мед. сестра   в Детска ясла №6

3. Д. Христова  – педагог  в  Детска ясла №6

проведе събеседване с допуснатите кандидати за длъжността "Детегледач" в ДЯ №6.

До събеседване  за длъжността  са  допуснати:

             1.Костадинка Георгиева Андреева  

             2.Анелия Тошева Тодорова

             3.Маринела Георгиева Няголова

             4.Йовка Георгиева Няголова

             5.Галина Иванова Георгиева

             6.Донка Йорданова Гроздева

             7. Антония Маринова Михалева

             8.Соня Василева Славова

             9.Теодора Вълчева Вълчева

            10.Мелек Изет Ибрям   

Комисията оцени качествата на явилите се кандидати въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет – формулирани въпроси. Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален Формуляр за проведено събеседване –/Приложение №1 към Протокола/.    Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени в оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2  към Протокола/ веднага след   приключването му. Максимален брой точки е 100.

             1.Костадинка Георгиева Андреева  - 64 точки

             2.Анелия Тошева Тодорова – 77 точки

             3.Маринела Георгиева Няголова – 75 точки

             4.Йовка Георгиева Няголова – 88 точки

             5.Галина Иванова Георгиева – 46 точки

             6.Донка Йорданова Гроздева – 65 точки

             7.Антония Маринова Михалева – 58 точки

             8.Соня Василева Славова – 57 точки

             9.Теодора Вълчева Вълчева – 91точки

            10.Мелек Изет Ибрям – 51точки   

Комисията предлага на Директора на Детска ясла №6 „Първи юни“ да сключи трудов договор  с класиралите се участници  Теодора Вълчева Вълчева на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя с месторабота ул. "В. Петлешков" №46 и Йовка Георгиева Няголова на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя с месторабота ул. „Карвуна" №2

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.08° C предимно облачно
Нагоре