Обява за свободно работно място за длъжността "директор" на ОБП "УДП"

Място на работа – Общинско бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти” /ОБП „УДП“/.

Области на дейност:

1.Организационна, контролна, управленска;

2.Осъществява правомощията на работодател;

3.Административно-стопанска и финансова дейност.

Основна цел на длъжността: Да организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания: Образование – висше, степен „магистър”;

Професионална област на висшето образование: „Технически науки“;

Професионален опит – една година;

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Допускане по документи;

Защита от допуснатите кандидати на Концепция за дейността и развитието на ОБП „УДП“, за период от 3 /три/ години, подробно разработена за първата от тях и събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

а/ Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;

б/ Документ за самоличност /за справка/;

в/ Професионална автобиография;

г/ Документ за завършено висше образование /копие/;

д/ Документ за трудов стаж /копие/;

е/ Медицинско свидетелство /оригинал/;

ж/Други документи, ако кандидатът притежава такива – професионално-квалификационни степени /копия/;

з/ Концепция за дейността и развитието на Общинско бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти” за период от 3 години, подробно разработена за първата година, в 3 екземпляра. Концепцията се подписва от кандидата и всеки екземпляр се поставя в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик. Тя трябва да съдържа:

-  Анализ и оценка на състоянието и дейността на Общинско бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти”; основни проблеми на функционирането му;

 -    Тенденции и възможности за развитие;

- Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността, пътища за постигането им;

 -    Етапи на реализация на Концепцията.

Всеки кандидат представя разработената от него Концепция в 20-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го представя в Център за услуги и информация на Общината. Кандидатът има право да посещава ОБП „УДП“, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. За целта получава удостоверение за достъп до предприятието. Кандидатът, който не е представил Концепция не се допуска до участие в следващия етап на конкурса.

 

Забележка:

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявлението си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“,  ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник, Бюро по труда и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират. Краен срок: 01.09.2019 година включително.

V. Други условия

Протоколът за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички други съобщения ще бъдат поставени на информационното табло пред сградата на Община град Добрич и публикувани на електронната й страница /www.dobrich.bg/.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.48° C ясно небе
Нагоре