Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич и актуализиране на състава й

Публичното обсъждане се обявява за срок от 13 до 27 октомври 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения до 27 октомври 2014 г. на адрес: dobrich@dobrich.bg.  

 

 

До

Общински съвет

град  ДобриЧ

 

Докладна записка

от СТИЛИЯН МИТЕВ

Общински съветник

Председател на Наблюдателната комисия при Общински съвет  град Добрич

 

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич и актуализиране на състава й

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Работата по ресоциализацията на лишените от свобода се подпомага от представители на наблюдателната комисия, създадена към Общински съвет град Добрич. Съставът на наблюдателната комисия е утвърден с Решение на Общински съвет град Добрич № 3-26/20.12.2011 г.

Наблюдателните комисии:

1. осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода;

2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на социални услуги на територията на общината;

3. правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно освобождаване;

4. правят предложения и дават мнения по искания за помилване;

5. подпомагат семействата на лишените от свобода;

6. съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за лишаване от свобода.

Във връзка с регламентиране на горепосочените дейности е необходимо приемането на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич и актуализиране на състава на самата комисия.

В тази връзка предлагам на Вашето внимание за утвърждаване проект на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич.

Предлагам също така да бъде допълнено Решение на Общински съвет град Добрич № 3-26/20.12.2011 г., като бъде актуализиран състава на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич със следните лица:

- Магдалена Николова Миткова – Директор на Дирекция социално подпомагане – Добрич;

- Живко Тинев Енчев – ст. експерт в отдел „АППТ” в Дирекция „Бюро по труда”, град Добрич;

- Георги Кръстев Панов – член на УС на КРИБ, Добрич;

Не е необходимо да бъде допълван състава на комисията с цел да бъде определен и представител на МКБППМН, тъй като Росица Маркова Тодорова – гл. юрисконсулт, която е и досегашен член на Наблюдателната комисия е едновременно с това и член на МКБППМН.

 

1. Причини и мотиви за приемане на  Правилника са следните:

- Mотивите за приемането на Правилника за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич са необходимостта от регламентиране на дейността на комисията в съответствие с чл. 170 и 171 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

2.Цели, които се поставят с приемането на Правилника:

- Подобряване работата на наблюдателната комисия чрез регламентиране на целите, основните задължения и правомощията й.

 -Да се  синхронизират нормативните   документи на Общински съвет с националното законодателство.

3.Очаквани резултати от приемане на Правилника:

- Подобряване работата на наблюдателната комисия, осигуряване на по-ефективна помощ и подкрепа на правонарушителите – условно предсрочно освободени от затвора и осъдени лица с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.

 

 4.Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника:

   За приемането на Правилника не са необходими финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на  Р.България:

Предлаганият проект на Правилник е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт / Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража/ с тях.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Правилника е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

 

 

                                                                                                                      Проект!

                                                                      

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град ДОБРИЧ

 

Чл. 1. Наблюдателната комисия се създава на основание чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Решение № 3-26 от 20 декември 2011 година на Общински съвет град Добрич.

І. ЦЕЛИ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 2. Целите на дейността на Наблюдателната комисия са следните:

Да координира дейността на органите и организациите, които биха могли да оказват както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на правонарушителите - условно предсрочно освободени от затвора и осъдени на "Пробация" лица, с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.
Да привлича и ангажира обществото да участва активно в превенцията на престъпността.

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

 

Чл. 3. Основните задължения на Наблюдателната комисия са следните:

Осъществява обществен контрол върху работата по поправянето или превъзпитанието на лишените от свобода.
Подпомага администрацията на затвора във възпитателната работа с лишените от свобода.
Прави предложения за изменяне на режима и за преместване на отделни затворници.
Прави предложения и дава мнения за помилване.
Участва със свой представител в комисията по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Подпомага семействата на лишените от свобода, включително при възпитанието на децата.
Съдейства за настаняване на работа и за битово устройване на освободените от местата за лишаване от свобода и полага грижи за тяхното поведение и правилно развитие.

III. СЪСТАВ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

 

Чл. 4. Съставът на Наблюдателната комисия се утвърждава от Общински съвет, като включва председател, секретар и членове. В заседанията участват представители на Общински съвет град Добрич, Областна служба „Изпълнение на наказанията” град Добрич, Областен съвет на БЧК град Добрич, Регионален синдикален съюз „Подкрепа”, КНСБ, Дирекция „ГРОН” – Община град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”,  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

 

IV. РАБОТА НА КОМИСИЯТА

 

Чл. 5. Работата на Комисията е в няколко направления:

1. Посещаване на местата за лишаване от свобода, където се извършва:

                  1.1. Проверка на информацията

                  1.2. Предварителна беседа е началника на затвора

                  1.3. Изследване на документацията по регистрация

                  1.4. Обиколка в затвора

1.5. Беседи с лишените от свобода

                  1.6. Беседа с група

                  1.7. Индивидуални разговори

                  1.8. Избор на място за провеждане на беседи

                  1.9. Избор на лица, с които да се провеждат беседи

                  1.10. Провеждане на беседа

                  1.11. Беседа със затворническия персонал

                  1.12. Доклад.

 

 Беседи с роднини, адвокати и близки на лишените от свобода.

 

 Подпомагане и ресоциализация на лишените от свобода.

                   3.1. Подпомагане в трудовата заетост

             3.2. Повишаване на образователната степен

                   3.3. Работа с психолог

                   3.4. Наблюдения на социалната среда и контакти с обществото

                   3.5. Съвместни среши и беседи с близките

                   3.6. Подпомагане на семейството.

         4. Предложения за изменение на режима.

             4.1. Анализ на информацията след посещението

                   4.2. Анализ на беседата с лишения от свобода

                   4.3. Конкретни предложения за преместване на по-лек или по-тежък режим

                   4.4. Предложения за условно предсрочно освобождаване

                   4.5. Предложения и мнения по искания за помилвания.

V. ИЗДРЪЖКА

Чл. 6. На основание чл. 171, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, издръжката на Наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет.

VI. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА И АРХИВ

Чл. 7. (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат в сградата на Община град Добрич.

            (2) Ако конкретната работа налага – заседанията се провеждат и на други, определени от самата Комисия, работни места.

 

Чл. 8.  Архивът на Наблюдателната комисия се съхранява в Общински съвет (сградата на Община град Добрич) – стая № 302.

 

VII. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

 

Чл. 9.  (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат веднъж на три месеца, при необходимост се насрочва извънредно.

            (2) В края на всяко проведено заседание се насрочва датата на следващото заседание.

 

            Настоящият Правилник е приет с решение № …………от…………….на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следните                                                                                     

                                                                       

 

 ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ:

           

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

Приема  Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич, съгласно Приложение № 1.
Допълва Решение № 3-26 от 20.12.2011 година на Общински съвет град Добрич, като включва в състава на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич  следните лица:

Магдалена Николова Миткова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич;
Живко Тинев Енчев – ст. експерт в отдел „АППТ” в Дирекция „Бюро по труда”, град Добрич;
Георги Кръстев Панов – член на УС на КРИБ, Добрич.

Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия.

 

 

 

С уважение,

 

 

 

СТИЛИЯН МИТЕВ

Общински съветник

Председател на Наблюдателната комисия

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
8.15° C ясно небе
Нагоре