Обява за конкурс за директор на РИМ Добрич

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и

Заповед  №1013/22.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ

 

Място на работа – Регионален исторически музей – Добрич /РИМ – Добрич/

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в РИМ – Добрич

Правоотношението с директора е срочно за срок от 5 години, съгласно  чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – История и археология;

Професионален опит – минимум 5 години в съответното професионално направление;

Да притежава управленска компетентност, включваща способност  за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на РИМ – Добрич; да познава нормативната уредба в областта на движимите културни ценности и музейното дело; да има комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

Като предимство се считат:

Присъдени научни степени;

Управленски опит;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса

Защита на концепция за дейността и развитието на РИМ – Добрич за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

Заявление за участие

Документ за самоличност (за справка)

Професионална автобиография

Документи за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността (копия)

Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата (копие)

Свидетелство за съдимост

Медицинско  свидетелство  (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език (копия);

Концепция за дейността и развитието на РИМ – Добрич за 5-годишен период, подробно разработена за първата от тях, в обем до 10 стр. Предава се в 9 екземпляра, всеки от които подписан от кандидата.

Концепцията съдържа:

а/анализ и оценка на състоянието и дейността на РИМ – Добрич, основни проблеми на функционирането му;

б/съвременни тенденции за развитието на РИМ – Добрич като културна и научна организация и мястото му в националната музейна мрежа;

в/ стратегически цели, приоритети, очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, механизми за реализация;

г/мерки за реализиране на конкретните цели, свързани с управлението, комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове; научно-изследователската, образователната и познавателната дейност на музея;

д/етапи за реализация на концепцията.

Забележка:

Всички екземпляри на концепцията се поставят в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждането на самия конкурс.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж 3, стая № 320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявлението в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“         ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник, Бюро по труда и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Краен срок: 15.09.2019 година.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

V. Други условия

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в стая  № 320 в сградата на Община град Добрич за запознаване.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.79° C ясно небе
Нагоре