Обява за свободно работно място за логопед и психолог в ДГ №17 и ДГ №27

Във връзка с проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

по: ДЕЙНОСТ 2.

ДГ № 27 „Славейче” и  ДГ №17 „Първи юни” град Добрич обявяват едно свободно работно място за длъжността Логопед -  ½  бр. в ДГ № 27 „Славейче“ и ½  бр. в ДГ № 17 и едно свободно работно място за длъжността Психолог -  ½  бр. в ДГ № 27 „Славейче“ и ½  бр. в ДГ № 17

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност: Предучилищно образование.

Цел на длъжността: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа, обща и допълнителна подкрепа на деца от предучилищна възраст. Проучване и анализ на индивидуалните потребности на деца от 3 до 7 години, насочване към подходящите за тях дейности. Превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните и психологичните нарушения на децата. Оценяване на постигнатите резултати.

Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше образование /професионален бакалавър, бакалавър, магистър/.

За длъжност логопед - специалност – Логопедия, Слухово - речев рехабилитатор.

За длъжност психолог - специалност – Психология

Години професионален опит: не се изисква

2.      Необходимите документи за кандидатстване:

2.1.   Заявление за участие (свободна форма);

2.2.   Мотивационно писмо;

2.3.   Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

2.4.   Автобиография;

2.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит /при наличие на такъв/.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25, всеки делничен ден от 08:30 часа до 14:00 часа

Лица за контакти:

Виолета Господинова  – Телефон за контакти, 058/602 481

Виолета Божилова - 0884 311 415

Срок за подаване на документите:  до 04.09 2019 г. 12.00 ч.

Етапи на подбор:

5.1. Подборът  ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати  ще се проведе събеседване.

С  избраните кандидатите ще бъде сключен трудов договор за  ½  бр. в ДГ № 27 „Славейче“ и ½  бр. в ДГ № 17 за всяка от двете обявени длъжности, на пълно работно време – 8 часа, за определен срок, до приключване на изпълнението на проекта.

Възнаграждението на лицата се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран от Оперативна програма „Наука и образоваие за интелигентен растеж”2014-2020 г.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
4.72° C облачно
Нагоре