Заседание № 38 на 28.10.2014 г.

                             Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през трето тримесечие на 2014 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.09.2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно даване на съгласие за създаване и участие на Община град Добрич в регионално сдружение по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.57 в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.66.143 – общинска собственост, във връзка със захранване с водопровод на ПИ 72624.66.53 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти с №№ 72624.369.15, 72624.372.18 и 72624.633.23 - общинска собственост, във връзка с газификация на имот №  72624.663.50 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.216.625 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за продажба на масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.623.4417.2, по КККР на град Добрич, находяща се на ул. Хан Кардам № 13, ведно с правото на строеж, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за намаляване капитала на “Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.615.3348 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Росица № 8.

 ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ І, кв. 957 по Кадастрален и ЗРП на ЖК “Рилци”, град Добрич – за поставяне на преместваем павилион.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за монтаж на павилиони за продажба на книги и ядки по ул. Независимост, съгласно одобрена схема на ЦГЧ – град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, във фоайето на Дом за стари хора, град Добрич – място за монтаж на автомат за топли напитки.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам
.- кмет на Община град Добрич

 

16. Докладна записка относно даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХVІІ за „ОО” в кв. 31 на ЖК „Балик-Йовково” – Юг, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
З
ам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Докладна записка относно даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХХІІ за „КОО” в кв. № 579 на ЖК „Русия-2”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
З
ам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно даване съгласие за кандидатстване с проект по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Програма „Насърчаване на социалното включване на роми и други уязвими групи”.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич и актуализиране на състава й.

ДОКЛАДВА: Стилиян Митев
О
бщински съветник
Председател на Наблюдателната комисия

20. ДРУГИ.

  • Докладна записка относно опрощаване на дължими държавни вземания;
  • Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия;
  • Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

 

АНГЕЛ ТАБАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.04° C облачно
Нагоре