Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "психолог" в ДГ №23

Днес, 28. 08.2019 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 352/ 28.08.2019 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

Председател: Станка Монева- старши учител, детска градина

и членове:

1.Десислава Добрева-  учител, детска градина;

2.Снежа Вачева- Гл. експерт „ Предучилищно образование“ в ДХД, Община град Добрич;

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „психолог в детска градина“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени с:

1.Вх. № 543 от 27.08.2019 г.

2. Вх. 545 от 28.08.2019 г.

3.Вх. 549 от 28.08.2019 г.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Вх. № 543 от 27.08.2019 г.

2. Вх. 545 от 28.08.2019 г.

Недопуснати кандидати:

1.Вх. 549 от 28.08.2019 г.: Причини за недопускане:-

не е представено  копие от документ удостоверяващ специалност:

1.Специалност от професионално направление – „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация по психология;

2.Специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно квалификационна степен „ магистър“ по специалност от професионално направление „ Психология“

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 29.08.2019 г. от 13.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.87° C предимно ясно
Нагоре