Допуснати до събеседване кандидати за "помощник възпитател" в ДГ №23

Днес, 2. 09.2019 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 356/ 30.08.2019 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

Председател: Елеонора Желязкова- старши учител, детска градина

и членове:

1.Калинка Великова-  старши учител, детска градина;

2.Миглена Петрова- учител, детска градина,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“. Длъжността е във връзка с Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Документи за участие са подадени от:

1.Йорданка Любенова Господинова;

2. Антония Маринова Михалева;

3.Донка Йорданова Гроздева;

4. Йорданка Валентинова Иванова;

5. Соня Юлиянова Иванова;

6.Соня Йорданова Йовкова;

7. Марияна Димитрова Георгиева.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1.Йорданка Любенова Господинова;

2. Антония Маринова Михалева;

3.Донка Йорданова Гроздева;

4. Йорданка Валентинова Иванова;

5.Соня Йорданова Йовкова;

6. Марияна Димитрова Георгиева.

 

Недопуснати кандидати:

Соня Юлиянова Иванова - не е представено  копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 4.09.2019 г. от 9.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината

21.01.2022

За повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване разпоредбите на Наредбата за организацията на безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на...

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.54° C облачно
Нагоре