Окончателни разултати от събеседване за длъжността "огняр" в ДГ №27

Днес, 02.09.2019 г. комисия назначена със заповед  № 396 /27.08.2019 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче” гр. Добрич в състав:

Председател: Виолета Господинова Димитрова  – ЗАС в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

1.Мими Павлова Илиева - старши учител в ДГ № 27 „Славейче”

2.Снежа Вачева – старши експерт Предучилищно възпитание, Община гр. Добрич

3.Светла Колева – помощник възпитател в ДГ № 27  „Славейче”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността огняр в ДГ № 27 „Славейче”

До събеседването за длъжността са допуснати:

Колю Данаилов Ковачев

Веско Симеонов Панайотов

Добромир Георгиев Димитров

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе предварително формулирани въпроси: (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Кандидатите се класират, както следва:

Веско Симеонов Панайотов                                                          81 т.

Колю Данаилов Ковачев                                                               71 т.

Добромир Георгиев Димитров                                                     67 т.

Комисията предлага на директора на ДГ № 27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата Веско Симеонов Панайотов.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
23.66° C ясно небе
Нагоре