Окончателни резултати от подбор на документи и събеседване за длъжностите "Домашен помощник" и "Социални асистенти"

 

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 11.09.2019 г. Комисия, назначена със Заповед № 116/25.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател:   Маргарита Ганчева - Социален работник в Звено за предоставяне на почасови социални услуги;

Членове:         1. Юлия Димитрова – Специалист „Социални дейности” в Звено за предоставяне на почасови социални услуги;

                         2. Румяна Станчева – Специалист „Човешки ресурси”

           Състави настоящия протокол за проведен от 02.09.2019 г. до 10.09.2019 г. включително, подбор по документи и събеседване с кандидати за едно свободно работно място за длъжността: Домашен помощник и две свободни работни места за длъжността: Социален асистент ПМС 344/2018 г. и сключено Споразумение между Община град Добрич и Агенция социално подпомагане.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното в момента на подаване на документите събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите за определената длъжност).

Всеки член от комисията вписа оценките си от 0 до 2 т. в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, веднага след приключване на събеседването. Максималният брой точки е 24.

В периода на обявлението, за позициите документи подадоха двама кандидати, които се класират както следва:

     1. Тодорка Маркова Милева - 22 точки

     2. Тодора Петрова Иванова - 20 точки 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с класираните участници Тодорка Маркова Милева и Тодора Петрова Иванова на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

            Настоящият протокол за резултатите от проведеният подбор, се  изготви в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

            Подписи. на членовете на комисията:

            Председател:   Маргарита Ганчева:

              Членове:          1. Юлия Димитрова:         

              

                                        2. Румяна Станчева:

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C предимно ясно
Нагоре