Допуснати до събеседване кандидати за "помощник възпитател" в ДГ №32

Днес, 12.09.2019г. Комисия, назначена със заповед   №419/30.08.2019 г. на Директора на ДГ №32 „Зорница” в състав:

Председател: Миглена Великова–  учител В ДГ № 32 „ Зорница”

и членове:

1. Снежа Вачева - гл. експерт „Предучилищно образование” ДХД при Община град Добрич

2. Даниела Стефанова - ст. учител В ДГ № 32 „ Зорница”

3. Валентина Киосе - учител В ДГ № 32 „Зорница”

4. Галина Желязкова - учител В ДГ № 32 „Зорница”

Проведе процедура по допускане на кандидатите за длъжността „помощник възпитател“ по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в  ДГ № 32 „Зорница” въз основа на подадените документи.

За участие документи са подадени от:

1.Марияна Стефанова Георгиева

2. Лиляна Димитрова Иванова

3.Мелек Изет Ибрямова

4.Милка Иванова Милеав

5.Красимира Викоторова Наскова- Костадинова

6.Мима Димова Янакиева

7. Здравка Иванова Тонева

8. Силвия Атанасова Иванова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора събеседване и практическа задача кандидата

1.Марияна Стефанова Георгиева

2. Лиляна Димитрова Иванова

3.Мелек Изет Ибрямова

4.Милка Иванова Милеав

5.Красимира Викоторова Наскова- Костадинова

6.Мима Димова Янакиева

7. Здравка Иванова Тонева

 

Комисията не допуска до събеседване:

Силвия Атанасова Иванова-не притежава копие от документи,удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Събеседването, на което ще бъде оценена професионалната подготовка и качествата на кандидатите, ще се проведе в учителската стая на ДГ №32 на 13.09.2019 г. /петък/ - 9.00 ч. Кандидатите ще бъдат уведомени лично. 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност - лична карта.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
21.27° C облачно
Нагоре