Допуснати до събеседване кандидати за "помощник възпитател" в ДГ №32

Днес, 12.09.2019г. Комисия, назначена със заповед   №419/30.08.2019 г. на Директора на ДГ №32 „Зорница” в състав:

Председател: Миглена Великова–  учител В ДГ № 32 „ Зорница”

и членове:

1. Снежа Вачева - гл. експерт „Предучилищно образование” ДХД при Община град Добрич

2. Даниела Стефанова - ст. учител В ДГ № 32 „ Зорница”

3. Валентина Киосе - учител В ДГ № 32 „Зорница”

4. Галина Желязкова - учител В ДГ № 32 „Зорница”

Проведе процедура по допускане на кандидатите за длъжността „помощник възпитател“ по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в  ДГ № 32 „Зорница” въз основа на подадените документи.

За участие документи са подадени от:

1.Марияна Стефанова Георгиева

2. Лиляна Димитрова Иванова

3.Мелек Изет Ибрямова

4.Милка Иванова Милеав

5.Красимира Викоторова Наскова- Костадинова

6.Мима Димова Янакиева

7. Здравка Иванова Тонева

8. Силвия Атанасова Иванова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора събеседване и практическа задача кандидата

1.Марияна Стефанова Георгиева

2. Лиляна Димитрова Иванова

3.Мелек Изет Ибрямова

4.Милка Иванова Милеав

5.Красимира Викоторова Наскова- Костадинова

6.Мима Димова Янакиева

7. Здравка Иванова Тонева

 

Комисията не допуска до събеседване:

Силвия Атанасова Иванова-не притежава копие от документи,удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Събеседването, на което ще бъде оценена професионалната подготовка и качествата на кандидатите, ще се проведе в учителската стая на ДГ №32 на 13.09.2019 г. /петък/ - 9.00 ч. Кандидатите ще бъдат уведомени лично. 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност - лична карта.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.27° C ясно небе
Нагоре