Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Логопед" в ДГ "Зорница" по проект

Окончателни резултати от събеседване за длъжността „Логопед“в ДГ № 32 „Зорница“

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 18.09.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 424/13.09.2019 г. на директора на Детска градина  № 32 „Зорница“ в състав:

Председател:

Миглена Великова –  старши учител в ДГ № 32 „Зорница”

Членове: 

1. Снежа Вачева – главен експерт „Предучилищно образование” ДХД при Община град Добрич

2. Даниела Стефанова – старши учител в ДГ №32 „Зорница”   

3. Валентина Киосе – учител в ДГ № 32 „ Зорница”

4. Галина Желязкова – учител в ДГ № 32 „ Зорница”

  Проведе процедура – събеседване на кандидата за длъжността „логопед“ по Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в  ДГ № 32 „Зорница” въз основа на подадените документи.

До събеседване за длъжността е допуснат:

  1. Анна Руменова Сивева

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.

 Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества на кандидата, същия е оценен, както следва:

  1. Анна Руменова Сивева – 113 т.

Комисията предлага на Директора на Детска градина № 32 „Зорница“ да сключи срочен трудов договор с Анна Руменова Сивева – 113 т. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, за срок от 30 м. със срок на изпитване 3м., уговорен в полза на работодателя при установено работно време от 4 часа. 

 

 

 

 

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
6.42° C ясно небе
Нагоре