Резултати от писмен изпит-тест от конкурса за длъжността "директор" на ДСП и клуб на пенсионера

Днес, 18.09.2019 г., комисия в състав:

Председател:            Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич

Членове:

1. Красимира Кирова – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

3. Димитричка Ангелова – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

4. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич,

 

назначена със Заповед № 1249 от 17.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, в сградата на Общината, проведе втория етап - писмен изпит-тест от конкурсната процедура за длъжността „директор” на Домашен социален патронаж и клуб на пенсионера и установи следното:

I. От допуснатите кандидати се явиха:

1. Никола Димов

2. Боряна Георгиева

3. Ивелина Драганова

II. Писменият изпит-тест се проведе в съответствие с Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Домашен социален патронаж и Клуб на пенсионера.

Преди започването на теста кандидатите бяха запознати с начините за провеждане на писмения изпит-тест и със системата за определяне на резултатите.

След предоставянето на писмените материали беше обявено начало на решаване на теста – 14,15 часа и края на решаване на теста 14,37 часа. След приключване на писмения изпит - тест, комисията пристъпи към проверка.

Проверката на решените тестове се извърши по следния начин:

 1. Засекретяване на тестовете на кандидатите:  
 2. Член на комисията разряза индивидуалния плик с теста на кандидата и извади неговото съдържание;
 3. Постави еднакъв фиктивен номер върху малкия плик и върху решения тест;
 4. Отдели малкия плик, в който се съдържа формулярът по образец;
 5. След поставяне на всички фиктивни номера се пристъпи към проверка на решените тестове;
 6. Един член на комисията прочете последователно номерата на въпросите и съответните букви на верните отговори, а останалите членове отбелязаха с кръг, с червен химикал буквите на верните отговори, в случаите, когато на въпроса е даден неверен отговор с червен химикал;
 7. Проверените тестове се размениха между членовете на комисията за повторна проверка.
 1.  Разсекретяване на тестовете:
  1. Член на комисията отвори малкия плик и извади попълнения от кандидата формуляр;
  2. Върху формуляра първо вписа фиктивния номер, след което в горния десен ъгъл нанесе броя точки от теста;
  3. Малкият плик, заедно с приложения в него попълнен формуляр и големия плик се прикрепиха с телбод към решения тест. По този начин формулярът стана неразделна част от теста.

 

Получените резултати от писмения изпит – тест са:

Име, Презиме и Фамилия

Брой верни отговора

Точки

Допуснат/Недопуснат

до интервю

Никола Димов

16

16

Допуснат

Боряна Георгиева

20

20

Допуснат

Ивелина Драганова

21

21

Допуснат

 

 

 

 

 

Съгласно системата за определяне на резултатите от теста кандидатите, постигнали минимален резултат най-малко 15 точки, се допускат до интервю и се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Интервюто ще се проведе по график на 20.09.2019 г. в Община град Добрич, етаж II в кабинета на д-р Емилия Баева.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре