Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Директор" на Домашен социален патронаж и клуб на пенсионера

П Р О Т О К О Л

№ 3

 

От проведен конкурс за длъжността „директор” на Домашен социален патронаж и Клуб на пенсионера

 

Днес, 20.09.2019 г., комисия, назначена със Заповед № 1249/17.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател: Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич

                                               Членове:

1. Красимира Кирова – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

3. Димитричка Ангелова – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

4. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич,

проведе третия етап от конкурсната процедура - интервю с явилите се кандидати за длъжността „директор” на Домашен социален патронаж и Клуб на пенсионера в Община град Добрич. Кандидатите бяха запознати с начина на провеждане на интервюто и със системата за определяне на резултатите.

Комисията проведе интервюто с допуснатите кандидати в съответствие с изискванията, определени в Заповед № 1233 от 12.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. С оглед равнопоставеност на кандидатите всеки член на конкурсната комисия зададе еднакви въпроси, като извърши преценка по 5-степенна скала на професионалните и деловите им качества. Въз основа на отговорите на кандидатите всеки член на конкурсната комисия попълни оценъчна карта № 1.

Вследствие на извършеното оценяване, комисията вписа в оценъчна карта № 2 получения резултат от интервюто на всеки кандидат, който е сбор от оценките на отделните членове на комисията с точност до единица.

Окончателният резултат на всеки кандидат от проведения конкурс се формира като сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и на интервюто, оформени в оценъчна карта № 3.

 

 

Окончателните резултати от проведения конкурс за „директор“ на Домашен социален патронаж и Клуб на пенсионера са:

 

 

 

Име, Презиме, Фамилия

 

ТЕСТ

ИНТЕРВЮ

Окончателен резултат

Класиран кандидат

Брой верни отговора

Точки

Допуснат до интервю

Точки

Боряна Георгиева

20

20

ДА

71

91

ДА

Ивелина Драганова

21

21

ДА

61

82

ДА

Никола Димов

16

16

ДА

51

67

ДА

 

Конкурсната комисия класира кандидатите, които са получили резултат най-малко 15 точки на теста и най-малко 55 точки на интервюто, както следва:

 

 

На първо място:

 

Боряна Георгиева

91 точки

           

На второ място:

 

Ивелина Драганова

82 точки

 

На трето място:

 

Никола Димов

67 точки

Резултатите от конкурса на преминалите двата етапа кандидати да се съобщят в 3-дневен срок от приключването на конкурса, с писмо (лично или с обратна разписка) или по електронната поща.

В 3-дневен срок от приключването на конкурса цялата събрана в хода на конкурсната процедура документация, се представя на Кмета на Община град Добрич.

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
9.71° C облачно
Нагоре