Обявление за длъжността "Информатор" по заместване в Художествена галерия Добрич

Обявление за длъжността "Информатор" в Художествена галерия град Добрич

Обявление

 

Художествена галерия град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Информатор” по заместване на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания:

Образование – средно;

Да притежава  умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

1.2. Кратко описание на длъжността:

Охранява експонатите в залите, насочва посетителите и дава информация за изложбите;

Носи материална отговорност по опазване на експозициите;

Осъществява контрол за реда в залите и коридорите на галерията;

Спазва Правилника за безопасни условия на труд в ХГ и противопожарните изисквания;

Участва в опаковане, пренасяне и окачване на творби и в мероприятия, които организира и на които е домакин галерията;

Докладва за административни пропуски, нарушения и при повреда на инсталациите/ ел, газова, пожароизвестителна, охранителна.

 

        2.  Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие

Документ за самоличност за справка

Документ за завършено образование (копие)

Професионална автобиография

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско  свидетелство  (представя се при първоначално постъпване на работа)

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в Художествена галерия – Добрич, ул. България 14, Главен счетоводител,

 от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа.

Лице за контакт: Златинка Георгиева. Телефон за контакти: 058/602 215

     4. Срок за подаване на документите: 01 октомври 2019 година до 04 октомври 2019 година включително.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи на 07 октомври 2019 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван  на електронната страница на Художествена галерия – Добрич - http://dobrichgalley.org

 и на електронната страница на Община град Добрич.

     5.2. Събеседване.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 3 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.87° C предимно ясно
Нагоре