Окончателни резултати от събеседване и практически изпит за длъжността ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 27.09.2019 г. комисия назначена със заповед № 1263/19.09.2019 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател - Стоян Господинов - Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”

и членове:

1. Иво Димитров – Счетоводител в ДХД  гр. Добрич

2. Христо Христов - Хореограф в ПФА ,,Добруджа”

3. Мариян Опълченов - Танцьор в ПФА ,,Добруджа”

4. Живко Желев – Инструменталист, музикален ръководител в ПФА ,,Добруджа”

проведе събеседване и практически изпит с кандидата за длъжността ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”.

 

До събеседването и практическия изпит за длъжността е допуснат:

 

1.Александър Николаев Караколев

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе три предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването и практическия изпит.

 

Кандидата се класира, както следва:

 

1. Александър Николаев Караколев -    60 точки

 

 

Комисията предлага на Кмета на Община гр.Добрич да сключи безсрочен трудов договор с кандидата на 8 часов работен ден, на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70,ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

           

 

 

 

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от работодатели и органи по назначение от 27 ноември до 31 януари

26.11.2020

З А П О В Е Д № 1749 гр. Добрич, 26.11. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,...

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от работодатели и органи по назначение от 27 ноември до 31 януари
ВИЖ ДОБРИЧ
-1° C ясно небе
Нагоре