Окончателни резултати от събеседване за "огняр" в ДГ №27

Днес, 30.09.2019 г. комисия назначена със заповед  № 11 /27.09.2019 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче” гр. Добрич в състав:

Председател: Виолета Господинова Димитрова  – ЗАС в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

1.Мими Павлова Илиева - старши учител в ДГ № 27 „Славейче”

2.Светла Колева – помощник възпитател в ДГ № 27  „Славейче”

3. Нели Желева – главен експерт  „Кадрова политика“ в Община гр. Добрич

проведе събеседване с кандидата  за длъжността огняр в ДГ № 27 „Славейче”

 

До събеседването за длъжността е допуснат:

Едуард Петров Николов

Кандидатът се яви на събеседване.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на  кандидатът се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Общата оценка на комисията от събеседването е:

Едуард Петров Николов – 88 точки

 

Комисията предлага на директора на ДГ № 27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата Едуард Петров Николов.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.77° C предимно ясно
Нагоре