Заседание № 39 на 25.11.2014 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия на общински съветник и полагане на клетва.

 

2. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община град Добрич и издаване на сертификат за инвестиция клас В.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

3. Приемане на дългосрочна енергийна стратегия на Община град Добрич по проект „ИМАДЖИН - Ниско енергийни градове“ по Оперативната програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

4. Предложение за разпределение на клубната база на територията на град Добрич между политическите партии и коалиции.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

  

5. Докладна записка относно даване на съгласие за прекратяване и откриване производство по ликвидация на СНЦ “Управление на отпадъците – Регион Добрич” и анексиране на Споразумение за партньорство.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

6. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване с проект по Компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност” на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно определяне на представител на Община град Добрич за участие в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в Област Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.9047 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Дунав.

ДОКЛАДВА: Иван Колев

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно даване на съгласие на „Диагностично – консултативен център – І – Добрич” ООД град Добрич за закупуване на нов „Дигитален мамограф”.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков

Председател на Общински съвет

 

13. Докладна записка относно прекратяване изплащането на възнаграждение на Дженко Русев – общински съветник, във връзка с отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков

Председател на Общински съвет

 

14. Попълване състава на ПК „Търговия, услуги и туризъм”, ПК „Спорт и младежки дейности” и ПК „Териториално развитие, жилищна политика и строителство”. Избор на Председател на ПК „Търговия, услуги и туризъм”.

 

 

15. ДРУГИ:

  • Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия;
  • Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

 

 

АНГЕЛ ТАБАКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Прикачени файлове

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.89° C облачно
Нагоре