Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Логопед" в Детска градина № 12 „Щурче“.

ПРОЕКТ

BG05M2OP001-3-005-0004

 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейност 2

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 30.09.2019 г. в 13.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 30/ /26.09.2019 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“:

 

Председател: Златинка Кирчева Великова -  старши учител в ДГ № 12 “Щурче“

 Членове:

 1. Живка Маринова Трифонова - старши учител в ДГ № 12 “Щурче“
 2. Айсел Емби Ахмед – учител в ДГ № 12 “Щурче”

  със задача:

  да проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността “логопед”  в Детска градина  № 12 „Щурче“.

  Документи за участие са подадени, както следва:

  от

 1. Галя Христова Костадинова,

        2.   Катя Петрова Петрова,

        3.   Ина Василева Василева

  След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

   

 1. Катя Петрова Петрова
 2. Ина Василева Василева

 

Комисията не допуска до събеседване: 

 1. Галя Христова Костадинова,

тъй като не отговаря на изискванията за завършена специалност.

 

Допуснатите  кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 02.10.2019 г. от 13,00 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя

25.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни, организиран на 29.10.2021 г. се отменя.  

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя
ВИЖ ДОБРИЧ
14.36° C ясно небе
Нагоре