Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Логопед" в Детска градина № 12 „Щурче”

ПРОЕКТ

BG05M2OP001-3-005-0004

 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейност 2

 

 П Р О Т О К ОЛ

Днес, 02.10.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 30 /26.09.2019 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче”“ в състав:

Председател: Златинка Кирчева Великова - старши учител в Детска градина № 12 “Щурче”

  и членове:

1. Живка Маринова Трифонова - старши учител в Детска градина № 12 “Щурче”

2.Айсел Емби Ахмед - учител в Детска градина № 12 Щурче”

със задача:

да проведе събеседване с кандидатите за длъжността логопед в Детска градина № 12 „Щурче”.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

 1. Катя Петрова Петрова
 2. Ина Василева Василева

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график

 1. Катя Петрова Петрова
 2. Ина Василева Василева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Класирането на кандидатите е, както следва:

 1. Ина Василева Василева     - 72 точки
 2. Катя Петрова Петрова       - 57 точки

                              Комисията предлага на Директора на Детска градина №12 „Щурче“ да  сключи трудов договор с Ина Василева Василева на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

  Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

  Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

   

             

   

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
22.14° C ясно небе
Нагоре