Окончателни резултати от събеседване за "детегледачка" в ДЯ №4

Днес, 29.10.2019г., Комисия, назначена със Заповед № 308/ 14.10.2019г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ в състав:

Председател: Невяна Петрова Недева – медицинска сестра

и членове:

1. Нели Петрова Желева – Главен експерт „Кадрова Политика”

3. Лили Валериева Георгиева- ЗАС

проведе събеседване с кандидата за длъжността „детегледачка” в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

До събеседване за длъжността бяха допуснати следните кандидати:  

Валентина Антонова Йорданова

Николинка Йовчева Иванова

Теменуга Христова Станчева

Милена Господинова Петрова

Цветелина Руменова Иванова

Емилия Бончева Лачева

Галина Иванова Георгиева

Гинка Стефанова Маринова

Росица Мирославова Каракашева

Светлана Михайлова Попова- Недялкова

Силвия Атанасова Иванова

Ива Хараланова Мюлер

Галина Иванова Колева

Дияна Евелинова Кирова

Галина Стоянова Радева

Марияна Иванова Апостолова- Енчева

Иванка Георгиева Енчева

Грозданка Георгиева Гавраилова

Галина Ангелова Тодорова

Стелияна Желева Милева

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 45.

 

Кандидатите получиха следните точки:

Дияна Евелинова Кирова – 41т.

Николинка Йовчева Иванова – 34т.

Гинка Стефанова Маринова – 33т.

Валентина Антонова Йорданова – 32т.

Стелияна Желева Милева – 31т.

Теменуга Христова Станчева – 28т.

Светлана Михайлова Попова- Недялкова – 28т.

Грозданка Георгиева Гавраилова – 24т.

Цветелина Руменова Иванова – 23т.

Галина Стоянова Радева – 22т.

Галина Иванова Георгиева – 22т.

Ива Хараланова Мюлер – 21т.

Марияна Иванова Апостолова- Енчева – 20т.

Иванка Георгиева Енчева – 19т.

Галина Ангелова Тодорова – 17т.

Силвия Атанасова Иванова – 17т.

Емилия Бончева Лачева – 17т.

Росица Мирославова Каракашева- 17т.

Милена Господинова Петрова – 16т.

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ да сключи трудов договор с кандидата Дияна Евелинова Кирова.

На събеседването не се яви: Галина Иванова Колева

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.34° C ясно небе
Нагоре