Обява за свободно работно място за длъжността “домашен санитар”

Във връзка с изпълнение на проект по Проект „Подкрепа в дома“ ВG05M9OP001-2.040-0030, процедура за директно предоставяне на БФП ВG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Подобряване достъпа до социални услуги и преодоляване на социалното изключване на потребителите.

1.2. Цел на длъжността:

1. Поддържа лична хигиена на потребителя;

2. Поддържа битова хигиена на помещението, което обитава потребителя;

3. Съдейства при приготвяне на храна и оказва помощ при хранене;

4. Закупува хранителни продукти и вещи от първа необходимост с финансови

средства на потребителя;

5. Оказва съдействие за организиране на свободното време на потребителите и

 насърчава комуникацията и поддържането на социалните контакти.

6. Подпомага специалиста по здравни грижи при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени дейности на потребителя.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – основно образование.

1.4. Години професионален опит – Професионалният опит в областта е предимство.

1.5. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (по образец, Приложение № 1);

2.2. Професионална автобиография;

2.3. Копие от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

2.5. Декларация, с която декларирам, че съм пълнолетен/а български/а гражданин/ка, не съм поставен/а под запрещение, не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не съм лишен/а по съответен ред от правото да заема определената позиция – (по образец, Приложение № 2)

2.5. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

2.6. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 707,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Тел. за контакти: 058/605301 – Красимира Кирова-координатор на проект

4. Срок за подаване на документите –  18.11. - 02.12.2019 г. включително.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор за извършване на определена работа по проекта, чийто срок е от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
21.05° C облачно
Нагоре