Обява за свободно работно място за длъжността “домашен санитар”

Във връзка с изпълнение на проект по Проект „Подкрепа в дома“ ВG05M9OP001-2.040-0030, процедура за директно предоставяне на БФП ВG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Подобряване достъпа до социални услуги и преодоляване на социалното изключване на потребителите.

1.2. Цел на длъжността:

1. Поддържа лична хигиена на потребителя;

2. Поддържа битова хигиена на помещението, което обитава потребителя;

3. Съдейства при приготвяне на храна и оказва помощ при хранене;

4. Закупува хранителни продукти и вещи от първа необходимост с финансови

средства на потребителя;

5. Оказва съдействие за организиране на свободното време на потребителите и

 насърчава комуникацията и поддържането на социалните контакти.

6. Подпомага специалиста по здравни грижи при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени дейности на потребителя.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – основно образование.

1.4. Години професионален опит – Професионалният опит в областта е предимство.

1.5. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (по образец, Приложение № 1);

2.2. Професионална автобиография;

2.3. Копие от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

2.5. Декларация, с която декларирам, че съм пълнолетен/а български/а гражданин/ка, не съм поставен/а под запрещение, не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не съм лишен/а по съответен ред от правото да заема определената позиция – (по образец, Приложение № 2)

2.5. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

2.6. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 707,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Тел. за контакти: 058/605301 – Красимира Кирова-координатор на проект

4. Срок за подаване на документите –  18.11. - 02.12.2019 г. включително.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор за извършване на определена работа по проекта, чийто срок е от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.21° C предимно ясно
Нагоре