Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в Дневен център за деца с увреждания

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 12.11.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 154/ 11.11.2019 г. на директора на Дневен център за деца с увреждания „Надежда“ в състав:

 

Председател: Елица Радушева Иванова – ръководител звено в ДЦДУ

            и членове:

1. Нели Петрова Желева - Гл. експерт  КП – Д „ХД”

2. Грациела Георгиева Кирилова- кинезитерапевт в ДЦДУ

проведе събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в  Дневен център за деца с увреждания „Надежда“:

 

1.Антония Стоянова Маринова

2.Виолета Цвяткова Илиева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

След проведеното събеседване комисията предлага на Директора на Дневен център за деца с увреждания да не сключва трудов договор с явилите се кандидати, тъй като общия брой точки на всеки един от кандидатите е под средното ниво.

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.49° C облачно
Нагоре