Обява за свободно работно място за длъжността "счетоводител" в ДГ №27

ДГ № 27 „Славейче” обявява свободно работно място за длъжността  счетоводител в детска градина на /половин щат/

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  ръководи, организира, контролира и отговаря за финансово-счетоводната дейност на институцията. 

      1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната счетоводна отчетност на институцията. Следи за спазването н на финансовата дисциплина. Изготвя финансовите отчети на институцията и всички необходими справки, извлечения, обосновки и др. Осъществява дейностите по направления ТРЗ, личен състав, деловодство, архивиране. Участва в подготовката и провеждането на тръжните процедури. Следи за правилното и точно водене на задълженията за наеми и консумативи на наемателите.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше - магистър

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието 

Счетоводство, финанси, икономика

      1.5. Години професионален опит: професионален опит по специалността - минимум 3 години по специалността и с опит в бюджетното счетоводство и водене на бюджет по оперативни програми в сферата на образованието.

     1.6. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност, работа със счетоводни програми, познаване на нормативната база, касаеща бюджетната дейност.

Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25, всеки делничен ден от 08:30 часа до 14:00 часа

Лица за контакти:  Виолета Димитрова  – Телефон за контакти, 058/602 481

         Виолета Божилова - 0884 311 415

Срок за подаване на документите: до 18.11.2019 г. включително

Етапи на подбора:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от КТ на четири часа  и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите е задължително да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
23.17° C ясно небе
Нагоре