Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Главен експерт "Информационно обслужване"

                 П Р О Т О К О Л

 

Днес, 18.11.2019 г., Комисия, назначена със Заповед №1618/18.11.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Ася Кръчмарова – Секретар в Община град Добрич;

и членове:

1. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността Главен експерт „Информационно обслужване“, отдел „Канцелария и административно обслужване“, дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ в Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Олег Темелков, Веселин Боянов, Стоян Стоянов и Александър Александров.

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване следните кандидати: Олег Темелков и Веселин Боянов.

            Комисията не допусна до събеседване:

  • Стоян Стоянов – не са представени документи за професионален опит;
  • Александър Александров - няма две години професионален опит.

Допуснатите кандидати ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 20.11.2019 г. от 10:00 ч. в малка зала на Община град Добрич. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
6.84° C ясно небе
Нагоре